ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

Sverige kommer att ha stora möjligheter att påverka översynen av REACH eftersom den sannolikt kommer att genomföras till viss del under det svenska ordförandeskapet i EU som inleds den 1 januari 2023. I dagsläget är REACH utformat främst för linjära produktflöden och Återvinningsindustrierna anser att det finns behov av en lagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter. Med anledning av kommande översyn av REACH vill vi på detta sätt tydliggöra återvinningsföretagens synpunkter.

Återvinningsindustrierna anser sammanfattningsvis:

– Att kategorin ”återvunnen råvara” ska införas som ny klassning i EU:s kemikalielagstiftning.

– Att informationen i REACH måste tillgängliggöras för återvinningsbranschen.

– Att en certifiering av avfall tas fram för snabbare och enklare hantering inom EU.

– Att End of waste kriterier och en uppföljningsfunktion för ”Best practice” ska införas.

– Att innehåll av bly på artikelnivå inte ska påverka möjligheterna till återanvändning på komponentnivå.

– Att ansvarsdefinitionen för ett ”återvunnet” ämne förtydligas i artikel 2.7 i REACH.

– Att systemen anpassas för att möjliggöra kvotplikt på relevanta produkter och material.

– Att gränsvärden för oönskade föreningar sätts med hänsyn till exponeringsrisker.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin