ÅI har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Återvinningsindustrierna är mycket positiva till initiativet och syftet med regelverket. Att ta itu med produkters miljöpåverkan under hela livscykeln kommer att leda till mer hållbara, cirkulära och resurseffektiva produkter i EU.

ÅI är mycket positiva till initiativet och syftet med regelverket. Att ta itu med produkters miljöpåverkan under hela livscykeln kommer att leda till mer hållbara, cirkulära och resurseffektiva produkter i EU. Mer hållbar elektronik, möbler, textilier och andra produkter kommer att bidra till en långsiktig och stark ekonomi inom EU där vi samtidigt driver en utveckling av vår välfärd inom ramen för planetens gränser. ÅI förslår att även byggprodukter framöver omfattas av krav på eko-design eftersom byggsektorn bidrar till mycket avfall och behöver mer styrmedel för att drivas mot en cirkulär utveckling.

Att Kommissionen väljer att reglera frågorna genom en förordning tyder på att man förstår vikten av en harmonisering av reglerna på den inre marknaden. ÅI ser det som positivt då det är viktigt att produktregler sätts på EU-nivå för att undvika nationella tolkningar och särregler.

Oaktat att ÅI generellt ser positivt på förslaget anser vi emellertid att det finns behov av några förtydliganden. Vi är också oroade för att processen framåt får allt för stort fokus på delegerade akter.

Läs hela remissvaret

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin