ÅI presenterar förslag om kvotplikt

Införande av kvotplikt, dvs krav på andel återvunnet material i nya produkter är ett marknadsdrivande styrmedel som kan få stor effekt i form av mer cirkulära flöden av material som i dagsläget har en låg efterfrågan och där marknaden är omogen. Kvotplikt kan driva på insamlingen av material och öka värdet på materialet, vilket är viktigt för att skapa en marknad, särskilt för plast. Införande av kvotplikter skulle också kunna bidra till kraftiga utsläppsminskningar av koldioxidutsläpp.

Återvinningsindustrierna anser:

  • Att ett införande av kvotplikt är ett marknadsdrivande styrmedel som kan få stor effekt på en ökning av cirkulära flöden.
  • Att kvotplikt främst bör användas inom områden där det finns behov av att skapa efterfrågan på återvunnet material.
  • Att en översyn bör göras för att utvärdera hur kvotplikt kan användas inom offentliga upphandlingar.
  • Att kvotpliktsfrågan parallellt bedrivs med kraft på EU-nivå för att undvika konkurrenssnedvridning jämfört med importerade varor.
  • Att stegrande kvotplikter införs inom ramen för de europeiska producentansvaren för bilar och elektronik.

Läs hela Återvinningsindustriernas positionspapper om kvotplikt, samt vilka produkter och material som vi anser kan vara lämpliga för kvotpliktskrav

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin