ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående coronapandemin.


Det huvudsakliga skälet till denna begäran är det faktum att den pågående coronapandemin har stängt ned stora delar av svensk industri med permitteringar och varsel som följd. Detta har även starkt påverkat återvinningsbranschen. Följden av detta är att återvinningsbranschen i dagsläget inte har resurser att delta i utformningen av det digitala spårbarhetssystemet. Samtidigt är det av största vikt att det system som nu tas fram, och som skall kunna fungera över lång tid, utformas så att det blir användbart för återvinningsindustrin och andra som skall rapportera in i systemet. Det är därför av största vikt att industrin kan ta en aktiv del i arbetet. Då detta i den aktuella situationen är omöjligt måste därför arbetet pausas. 

 Därutöver är det i dagsläget oklart hur den legala ramen för spårbarhetssystemet kommer att se ut eftersom de ändringar i avfallslagstiftningen som är en förutsättning för systemet ännu inte har presenterats, ännu mindre beslutats. Även detta motiverar att arbetet pausas. Naturvårdsverkets arbete med systemet bör av samma orsak pausas till utgången av augusti 2020. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin