ÅI vill se införande av nationella End of Waste kriterier

Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess. Det kan i dagsläget ske genom att tillämpa så kallade End of waste-kriterier beslutade på EU-nivå eller genom en bedömning i det enskilda fallet. Återvinningsindustrierna ser mycket positivt på att det även utvecklas nationella end of waste kriterier som komplement till de två övriga klassningsmöjligheterna eftersom det skulle bidra till en ökad säker resurseffektivitet i samhällets materialanvändning.

Nationella kriterier kan skapa en förutsebarhet och en trygghet för alla parter om vad som krävs för att avfall ska anses ha upphört att vara avfall. Nationella kriterier kan utformas som tekniska produktspecifikationer för olika ändamål. Vägledning om hur ett sådant system skulle kunna tillämpas kan hämtas från andra länder, t.ex. Tyskland där det finns specifikationer för återvunnen olja.

Återvinningsindustrierna anser:

  • Att Naturvårdsverket, i samarbete med industrin, tar fram vägledning om End of Waste för både tillsyns- och verksamhetsutövare.

  • Att nationella kriterier prioriteras, tas fram och utformas som tekniska produktspecifikationer för olika ändamål.

  • Att specifika avfallsströmmar med stöd av nationella kriterier kan omklassificeras till produkt.

  • Att det i lagstiftningen införs en beslutsprocess för omklassificering av avfall till produkt i enskilda fall.

  • Att producenter av återvunnen råvara som omklassificeras till produkt omfattas av krav på ISO 9001 eller motsvarande standard för att säkerställa processer och kvalitet.

  • Att producenter och andra aktörer med ansvar för standarder involveras i arbetet med att ta fram kvalitetskriterier för material in i produktion som även omfattar återvunnet material.

  • Att återvunnet och jungfruligt material behandlas lika utifrån kravet långsiktig hållbarhet vad gäller exempelvis riskbedömningar för användning.


Produkter och materialströmmar relevanta för införande end of waste kriterier
Återvinningsindustrierna anser att följande avfallsströmmar bör utvärderas, i samförstånd med tillverkare och användare, som lämpliga för nationella end of waste kriterier:

– Kemikalier efter reningsprocess, exempelvis glykol och lösningsmedel.
– Oljor
– Syror
– Gaser
– Plaster med mycket additiv
– Kompost
– Näringsämnen till gödselmedel och som foder råvara
– Uttjänta däck till nya däck (kimrök och olja)    
– Bottenaskor och ballast för användning i betong
– Textil
– Förorenade massor och jord för specifik användning
– Avfallsvatten till processer inom industrin
– Slaggrus för specifik användning
– Bäddsand för specifik användning
– Sopsand för specifik användning  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin