Remisser

Återvinningsindustrierna är remissinstans för frågor som rör avfalls- och återvinningsbranschen. Det kan röra sig om övergripande strategifrågor till detaljkrav i förordningar.

arrow-down-animated-1.gif

ÅI svarar på remisser som tillsänds oss från regeringen och myndigheter. Vi tar även initiativ till att svara på andra remisser som berör våra medlemmars verksamhet och marknadsförutsättningar.Vi svarar även på remisserfrån EU via våra europeiska branschorganisationer.

June 24, 2020
ÅI ser generellt positivt på EU:s reviderade avfallsdirektiv då syftet med direktivet är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.Tillgång till tillförlitliga data av hög kvalitet om avfall är en viktig faktor för affärsutvecklingen inom återvinningsindustrin och för tillväxten av cirkulära lösningar. Det är därför viktigt att data samlas in, kommuniceras och hanteras på ett...
January 10, 2020
Återvinningsindustrierna har lämnat ett yttrande över Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall, , dnr M2019/01776/R. ÅI ser generellt positivt på EUs reviderade avfallsdirektiv då syftet med direktivet är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. ÅI vill emellertid poängtera...