Remisser

Återvinningsindustrierna är remissinstans för frågor som rör avfalls- och återvinningsbranschen. Det kan röra sig om övergripande strategifrågor till detaljkrav i förordningar.

arrow-down-animated-1.gif

ÅI svarar på remisser som tillsänds oss från regeringen och myndigheter. Vi tar även initiativ till att svara på andra remisser som berör våra medlemmars verksamhet och marknadsförutsättningar.Vi svarar även på remisserfrån EU via våra europeiska branschorganisationer.

November 2, 2020
Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Att kommunalisera avfallsströmmen returpapper motsäger PPP, Polluter Pays Principle, vilket är en av grunderna i EU:S miljöregelverk, Article 191 TFEU. Förslaget innebär att alla som har ett hushållsabonnemang kommer att betala via avfallstaxan, oavsett om man har returpapper, eller...
July 9, 2020
ÅI:s anser att: Vi saknar en uppskattning av hur stor del av dagens massor som faktiskt beräknas omfattas av de Allmänna regler, och då också de positiva effekterna som beräknas uppnås både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Generellt är de kvalitetskrav som angett för kategori A och för kategori B1 alltför stränga för att motsvara syftet...
June 24, 2020
ÅI ser generellt positivt på EU:s reviderade avfallsdirektiv då syftet med direktivet är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.Tillgång till tillförlitliga data av hög kvalitet om avfall är en viktig faktor för affärsutvecklingen inom återvinningsindustrin och för tillväxten av cirkulära lösningar. Det är därför viktigt att data samlas in, kommuniceras och hanteras på ett...
May 20, 2020
Vi stödjer alternativ 2 Sammanfattning: Alternativet 2 innebär ett förbud mot spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark.  Detta alternativ ger möjlighet för en kvalitetssäkrad användning av slam som återför både mull och näringsämnen. Det är därför viktigt att direktspridning av kvalitetssäkrat avloppsslam på jordbruksmark även fortsättningsvis...
January 10, 2020
Återvinningsindustrierna har lämnat ett yttrande över Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall, , dnr M2019/01776/R. ÅI ser generellt positivt på EUs reviderade avfallsdirektiv då syftet med direktivet är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. ÅI vill emellertid poängtera...