Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

Återvinningsindustrierna är positiva till förslaget om att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.  För att Sverige ska kunna bli…

Continue Reading Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

Sverige kommer att ha stora möjligheter att påverka översynen av REACH eftersom den sannolikt kommer att genomföras till viss del under det svenska ordförandeskapet i EU som inleds den 1…

Continue Reading ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

ÅI presenterar förslag om kvotplikt

Införande av kvotplikt, dvs krav på andel återvunnet material i nya produkter är ett marknadsdrivande styrmedel som kan få stor effekt i form av mer cirkulära flöden av material som…

Continue Reading ÅI presenterar förslag om kvotplikt

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar Återvinningsindustrierna tillsammans med…

Continue Reading Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Regeringen tar emot förslag om cirkulär ekonomi

Riksdagen bör införa det nya miljömålet ”Ett resurseffektivt samhälle” i det svenska miljömålssystemet. Det föreslog Delegationen för en cirkulär ekonomi när den igår lämnade tio förslag på åtgärder till regeringen.…

Continue Reading Regeringen tar emot förslag om cirkulär ekonomi

Frivalsutredningen har presenterats

Ethel Forsberg har nu överlämnat den så kallade frivalsutredningen till regeringen. Utredningen förtydligar att kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Utredningen föreslår till…

Continue Reading Frivalsutredningen har presenterats

Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt Näringsliv hemställer att Regeringen omgående tar initiativ för att ändra…

Continue Reading Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall