Avslag för fastighetsnära insamling

De två återvinningsaktörerna Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och TM Responsibility, TMR, nekas tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall efter år 2021.Naturvårdsverket avslår de två företagens ansökningar och hänvisar till…

Continue Reading Avslag för fastighetsnära insamling

ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående coronapandemin. Det huvudsakliga skälet…

Continue Reading ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Utredningen “Hållbar slamhantering” är överlämnad till regeringen

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande "Hållbar slamhantering", SOU 2020:03, till regeringen.- Återvinningsbranschen välkomnar utredningens förslag 2. Återvinning av växtnäring är…

Continue Reading Utredningen “Hållbar slamhantering” är överlämnad till regeringen