Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den nationella strategin för cirkulär ekonomi och Polluter Pays Principle som…

Continue Reading Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester

Återvinningsindustrierna har tagit fram ett diskussionsunderlag för att, i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, skapa rätt förutsättningar för en miljömässigt god hantering av kabelrester i Sverige, som är…

Continue Reading ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester

Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Det möjliggör samordningsvinster med kommande EU-krav på insamling av annat biologiskt avfall. Regeringen…

Continue Reading Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling

Avslag för fastighetsnära insamling

De två återvinningsaktörerna Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och TM Responsibility, TMR, nekas tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall efter år 2021.Naturvårdsverket avslår de två företagens ansökningar och hänvisar till…

Continue Reading Avslag för fastighetsnära insamling

ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående coronapandemin. Det huvudsakliga skälet…

Continue Reading ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem