DN Debatt Repliker: Slapphänta upphandlare gynnar oseriösa aktörer

March 8, 2021

Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna: Kraftfullare åtgärder behövs än de som presenterades av representanter från fyra förbränningsanläggningar.

Branden i Kagghamra är en dyrköpt läxa som måste leda till omfattande förändringar. Vi är helt överens med artikelförfattarna om att det finns oseriösa aktörer på avfalls- och återvinningsmarknaden. Som branschorganisation har vi under många år förespråkat kraftigare tag och tuffare regleringar för att kriminella inte ska ha möjlighet att verka inom återvinningsbranschen, men det politiska intresset har tidigare varit svalt, både när det gäller en förbättrad tillsyn och våra förslag om införande av hårdare straff för dem som missköter sig.

En viktig anledning till att det fortfarande finns oseriösa aktörer som hanterar avfall i Sverige är att de privata och offentliga upphandlingarna av avfallshanteringen oftast är alldeles för slapphänta. Oftast vinner den som erbjuder det lägsta priset. Det är inte alltid den aktör som erbjuder den miljöriktigaste hanteringen eller de bästa möjligheterna till materialåtervinning. I dagsläget är det mycket ovanligt att upphandlaren följer avfallets hela värdekedja och ställer krav på information om att materialet har återvunnits.

Det finns fortfarande oseriösa aktörer utanför vår branschorganisation som inte hanterar avfallet på ett miljöriktigt och seriöst sätt. Vi ser att det är helt avgörande att både politiker och upphandlare tar ett större ansvar framöver.

Artikelförfattarna betonar avfallsförbränningen som en viktig lösning för att undvika sopbergen, men mycket av det avfall som lagras i dag skulle i stället kunna materialåtervinnas. Det är långt viktigare att politiken skapar incitament för materialåtervinning i stället för att avfallet förbränns. Här har svensk politik en viktig uppgift att lösa. I dag återvinns endast det material som är lönsamt att materialåtervinna.

Långt mer material skulle kunna cirkulera, men betalningsviljan är fortfarande låg för återvinning av många material. Ekonomiska incitament för en ökad materialåtervinning är därför ett viktigt komplement till tuffare regelverk, förbättrad tillsyn och strängare straff. Det är centralt att vi minskar sopbergen genom att materialåtervinna avfallet, inte genom att förbränna det.

Krafttag behövs för att minska kriminaliteten och sopbergen. Vi vill därför se:

● En förbättrad tillsyn och hårdare straff för dem som inte sköter sig.

● Upphandlingar som fokuserar på miljöriktighet och materialåtervinning framför lägsta pris.

● Införande av incitament för materialåtervinning när detta inte är ekonomiskt lönsamt.

Återvinningsindustrierna har både en tydlig värdegrund och uppförandekod. Tillsammans har medlemmarna dessutom valt att gå längre än lagstiftningen i självreglering för att försvåra handel med avfall för oseriösa aktörer på marknaden. Detta har tyvärr inte varit tillräckligt. Det finns fortfarande oseriösa aktörer utanför vår branschorganisation som inte hanterar avfallet på ett miljöriktigt och seriöst sätt. Vi ser att det är helt avgörande att både politiker och upphandlare tar ett större ansvar framöver.

Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

Läs repliken i DN