Einebrant: ”Inför strängare straff för miljöbrott”

February 12, 2024

Återvinningsindustrierna: För att stoppa avfalls­brottsligheten behövs strängare straff för miljöbrott, mer uppsökande tillsyn och ett förbud för kontant­hantering.

Fallet med det oseriösa bolaget Think Pink har visat att det fortsatt är möjligt för offentliga och privata verksamheter att anlita oseriösa aktörer. Detta måste få ett stopp.

Återvinningsindustrierna består av hundratals seriösa återvinnings­företag som tar ansvar för miljön och driver på för en grön klimat­omställning. Företagen har miljö­lednings­system och följer en värdegrund och uppförandekod. Att inte anlita ett sådant företag utan enbart gå på priset kan likställas med att klippa sig för 50 kronor, inte begära kvitto hos skräddaren eller åka svarttaxi. Du möjliggör lönsamhet för aktörer som begår brott, finansierar den organiserade brottsligheten och utgör en fara för människors hälsa. När det handlar om avfalls­brottslighet kan det dessutom ge omfattande skadliga effekter på människors hälsa och miljö.

Det är bra att Think Pinks fall tas upp i rätten och att det blir en avgörande dom, då det är ett tydligt exempel på när avfalls­hantering inte har gått rätt till. Det som är särskilt uppseende­väckande utöver de direkta miljö­skadorna är medie­uppgifterna om att privat­personer och kommun­anställda varnade andra kommuner för Think Pinks metoder, men att företaget trots det kunde fortsätta dumpa osorterat avfall i flera år.

Den främsta drivkraften bakom att hantera avfall illegalt är att tjäna pengar. Risken för upptäckt är låg och straffen verkar inte avskräckande. För att komma åt avfalls­brottsligheten behövs åtgärder som leder till att brottsligheten upptäcks och att straffen blir kännbara. Tillsynen är det viktigaste instrumentet för att upptäcka avfalls­brottslighet och mer uppsökande tillsyn kan vara en viktig väg framåt.

Eftersom upphandlingar ofta går på lägsta pris, kan oseriösa aktörer konkurrera ut seriösa återvinnings­företag genom att erbjuda priser som är orimligt låga. Både offentliga och privata verksamheter måste därför bli bättre på att säkerställa att de upphandlar något av alla de hundratals seriösa återvinnings­företag som tar hand om avfallet korrekt och miljöriktigt. Ett minimikrav är att upphandla företag som har ett miljö­lednings­system.

Återvinningsindustrierna föreslår ett antal åtgärder för att stoppa avfalls­brottslighet:

  1. Strängare straff för grova miljöbrott. I dag är straffen förhållandevis låga sett till den skada på miljö, hälsa och samhälle som brotten kan ge upphov till. Brotts­rubriceringen synnerligen grovt miljöbrott bör införas.
  2. Utveckla tillsynen. Tillsynen behöver bli uppsökande och inriktas på hela kedjan av aktörer – de som lämnar, de som transporterar och de som tar emot avfall. Att flytta tillsynen till en mer central nivå, till exempel länsstyrelsenivå, innebär att kompetensen kan samlas och att tillsynen blir mer likvärdig i hela landet.
  3. Minska möjligheterna till ekonomiska förtjänster. En viktig åtgärd är att förbjuda kontanter vid handel med avfall. Ett sådant förbud skulle förenkla tillsyn och kontroll. Det skulle även minska risken för att avfall hanteras av oseriösa aktörer.

För att Sverige ska klara klimat­utmaningen behövs flera gröna och framgångsrika företag. Låt fallet med Think Pink bli startskottet för arbetet med att stävja miljöbrott. Låt det även bli en påminnelse till alla aktörer som upphandlar avfalls­hantering om ansvaret att välja miljö­medvetna och seriösa företag.