Einebrant och Ek: ”Ställ krav på återbruk i upphandlingarna”

November 28, 2023
Förhandsvisning av bild

Öka återvinningen genom offentliga inköp, uppmanar Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten, och Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna, som lyfter Huddinge och Uppsala som föredömen.

Att öka återvinningen och ställa om samhället från en linjär ekonomi till en cirkulär är ett konkret sätt att minska koldioxidutsläppen och nå miljömålen.

Återvinningsindustriernas medlemmar har lösningar som stöder omställningen, men saknar efterfrågan från det offentliga. Med sin stora köpkraft kan kommuner och regioner bidra till omställningen. De behöver förändra sina konsumtionsmönster och börja ställa krav på återbruk och återvinning.

En undersökning som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022 visar att få organisationer utnyttjar de offentliga inköpens potential att bidra till en cirkulär ekonomi. Bara var femte organisation svarade att de i hög utsträckning analyserar möjligheten att köpa återbrukade eller återvunna produkter.

När det gäller att ställa krav på återbruk eller återvinning är det endast 12 procent som i hög utsträckning gör det. Bäst på att ställa krav är offentliga bolag och kommuner, 14 respektive 13 procent svarar att de gör det i hög utsträckning.

Att ställa krav kan göra skillnad. Materialåtervinning, där avfall från uttjänta produkter omvandlas till nya råvaror, är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska såväl klimatpåverkan som energianvändning. För till exempel aluminium är koldioxidbesparingen hela 98 procent när återvunnet material används i stället för nytt.

Att återanvända och återvinna är både mer ekonomiskt och mer miljömässigt hållbart än att köpa nya produkter. Varför det då så få upphandlande organisationer som gör det? En förklaring är att cirkulär ekonomi är ett nytt område och att det därför saknas kunskap och tydliga riktlinjer.

Kunskapen om den cirkulära ekonomins möjligheter och betydelsen av att arbeta strategiskt med inköpen måste öka. Det senare gäller inte minst beslutfattare i kommuner och regioner. Det är beslutsfattare på ledningsnivå som tillsammans med politiken sätter ramarna och pekar ut riktningen för inköpsarbetet.

Huddinge kommun visar hur det kan gå till. Där har fullmäktige beslutat att år 2030 ska hälften av kommunens inköp ha inslag av cirkularitet. Målet är att varje år öka andelen med 5 procentenheter.

Ett av de viktigaste verktygen en upphandlande organisation har för att öka kunskapen om marknaden är dialog med leverantörerna. Tvärtemot vad många tror ger lagen om offentlig upphandling stora möjligheter till dialog mellan upphandlare och leverantör. Framför allt under förberedelserna inför en upphandling. Det är då som marknadsanalysen och de strategiskt viktiga vägvalen görs.

Uppsala är en kommun som använder dialogen strategiskt. Kommunen bjuder in till branschråd och är öppna för att ta upp frågor om innovation. Innovation kan ibland ses som något storskaligt och svårt. Men det är möjligt att med små medel öka innovationsgraden i de flesta upphandlingar. Det är viktigt när det handlar om nya områden.

För att de offentliga inköpen ska bidra till en cirkulär ekonomi vill Upphandlingsmyndigheten och Återvinningsindustrierna se tre saker hända:

• Att fler offentliga organisationer sätter upp tydliga hållbarhetsmål för inköpsarbetet.

• Att inslagen av innovation i upphandling ökar.

• Att kunskapen om cirkulär ekonomi och de möjligheter marknaden erbjuder ökar. Där är dialogen med Återvinningsindustriernas företag viktig.    

Tillsammans kan upphandlande organisationer och leverantörer utveckla innovativa och hållbara lösningar. Genom att använda den offentliga köpkraften som hävstång ökar vi takten i omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Inger Ek
Generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten

Ellen Einebrant
Vd för Återvinningsindustrierna