Stoppa de oseriösa aktörerna redan nu

November 5, 2021

Det behövs ett samlat grepp för att motverka oseriösa aktörer på avfalls­marknaden. Regeringen bör snarast ta tag i frågan på allvar, skriver Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna, i en replik.

Vi välkomnar Avfall Sveriges förslag om att regeringen bör tillsätta en haverikommission för att motverka kriminella och oseriösa aktörer på avfallsmarknaden (SvD Debatt 3/11). Att ta ett helhetsgrepp om frågan är ett bra och viktigt steg framåt. I väntan på tillsättandet av en kommission ser vi dock att det finns mycket som regeringen skulle kunna göra redan nu.

Återvinningsindustrierna har under många år arbetat för en tuffare lagstiftning mot illegal avfallshantering och vi delar bilden av att det finns mycket kvar för politiken att göra. Vi ser att regeringen och en eventuell haverikommission bland annat behöver fokusera på straffskärpningar, gränskontroller och förbättrad tillsyn.

I dag är det möjligt för oseriösa aktörer att verka på marknaden. Anledningen till detta är att:

 • Avfall är resurser som har ett värde.
 • Kraven på vem som får hantera avfall är bristfälliga.
 • Upphandlingar följs inte upp tillräckligt, det vill säga det kontrolleras inte att avfallet faktiskt går till återvinning.


Återvinningsindustriernas medlemmar är certifierade och har antagit en värdegrund med fokus på etiskt och ansvarsfullt företagande i en cirkulär ekonomi. Medlemmarna har även åtagit sig att efterleva branschföreningens uppförandekod som bygger på principer om miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Dessvärre måste de i dag konkurrera med de oseriösa aktörer som finns på den svenska marknaden. I dag finns det både privata och kommunala verksamheter som upphandlar avfallstjänster med ensidigt fokus på lägsta pris istället för på cirkulär återvinning. Upphandlingen måste förbättras så att incitamenten för oseriösa aktörer försvinner.

I debatten hörs ibland röster om att införande av så kallat frival skulle öka illegal avfallshantering på marknaden, men här är det viktigt att se att det snarare är tvärtom. Enligt utredningen om frival finns det inga belägg för att brottsligheten skulle öka med ett införande. De företag som planerar att ansöka om frival är de företag som har höga ambitioner för sina avfalls­flöden. De är mycket måna om sina varumärken och hör inte till gruppen som upphandlar oseriösa aktörer.

Utöver en mer ambitiös upphandling följer här tre förslag som regeringen skulle kunna införa redan nu för att försvåra för oseriösa aktörer att verka på marknaden

 1. Ställ högre ekonomiska och miljömässiga krav på aktörer som hanterar avfall.
  Det måste bli svårare att starta upp verksamhet och utnyttja systemen för att tjäna snabba pengar. Regeringen behöver därför höja kraven, både på ekonomisk säkerhet och miljöcertifieringar, för aktörer som vill hantera avfall. Ett förslag skulle vara att kräva certifiering likt det som i dagsläget gäller för de som behandlar elavfall.

 2. Flytta tillsynsansvaret för avfallsverksamheter från kommuner till länsstyrelser.
  Vi bedömer att en statlig tillsyn via länsstyrelserna skulle ge en effektivare, mer systematisk, sakkunnig och likvärdig tillsyn. I dag är tillsynen ofta bristfällig, inte minst eftersom kommunala tillsynshandläggare inte har tillräcklig kompetens för en effektiv tillsyn av komplexa avfallsverksamheter.

 3. Inför kontantförbud för handel med avfall.
  Återvinningsindustriernas medlemmar använder inte kontanter som betalningsmedel, men tyvärr finns det fortfarande ett antal oseriösa aktörer som tar emot kontanter på marknaden. För att försvåra affärer för kriminella aktörer bör Sverige, precis som många andra länder redan har gjort, införa kontantförbud för handel med avfall. Polisen och Trafikverket är positiva till detta, liksom en tidigare statlig utredning.

Det behövs ett samlat grepp för att motverka oseriösa aktörer på avfallsmarknaden och en haverikommission skulle kunna vara ett sådant initiativ. Men vare sig regeringen väljer att tillsätta en sådan eller inte så är det viktigt att ovanstående förslag blir verklighet. Det är dags att regeringen tar itu med frågan på allvar. Vi deltar gärna i det arbetet.

Viveke Ihd
vd Återvinningsindustrierna

Läs debattartikeln i SvD