Fettet från snabbmatsrestauranger bedöms vara verksamhetsavfall

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att spillfett och fett från fettavskiljare i restaurangkök uppstår som följd av den verksamhet som bedrivs där och inte som en följd av att människor uppehåller sig där.

Återvinningsindustrierna har länge drivit frågan om att företag måste ha rätt att äga sitt avfall och att verkssamhetsavfall inte ska kunna betraktas som “därmed jämförligt” med hushållsavfall. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i en ny dom att fettet i McDonald’s restaurangkök uppstår som följd av den verksamhet som bedrivs där och inte som en följd av att människor uppehåller sig där. Det innebär att avfall från restauranger kan innehålla både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Om spillfett och fett från fettavskiljare hanteras och förvaras separat från hushållsavfallet så kan enligt Mark- och miljööverdomstolen en tydlig avgränsning mellan det använda fettet och övrigt avfall upprätthållas. Mot bakgrund av detta gör Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att fettet är verksamhetsavfall och det krävs därför inte dispens för bortforsling av det aktuella avfallet.

– Återvinningsindustrierna har länge arbetat med den här frågan och vi välkomnar domslutet. Den här domen tydliggör att verksamheter måste ha rätt att äga sitt eget avfall. Det är en förutsättning för att den cirkulära ekonomin ska kunna ta fart på allvar, säger Viveke Ihd, tf vd Återvinningsindustrierna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin