Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

Återvinningsindustrierna är positiva till förslaget om att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden. 

För att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland behöver många steg tas för att främja den cirkulära ekonomin och underlätta för näringslivets omställning. Möjligheten för verksamhetsutövare att kunna göra frival, det vill säga bestämma vilken aktör som ska hämta det avfall som uppstår i verksamheten som ingår i definitionen av vad som är kommunalt avfall, är en viktig pusselbit för att främja utvecklingen.

Regeringen har höga ambitioner för att Sverige ska bli mer cirkulärt, en ambition som delas av det svenska näringslivet. Återvinningsindustrierna ställer sig därför bakom det förslag som presenterats rörande införande av frival.

Ett frival skulle ge företag bättre möjligheter att cirkulera sitt avfall, möjliggöra innovation och våga investera i nya långsiktiga lösningar tillsammans med återvinningsföretag. Det är en nödvändig utveckling om vi ska kunna förverkliga ambitionen om en cirkulär ekonomi.

I regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, anges frival som en viktig förutsättning för en cirkulär ekonomi där; ”större möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, det så kallade frivalet, ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi”. Nu är det dags för regeringen att bevisa att de menar allvar med att förverkliga handlingsplanen, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.


Sverige måste lära av sina nordiska grannländer och ett första steg är att införa ett frival för att möjliggöra för näringslivet att äga och förädla sitt avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden. Erfarenheterna är goda och farhågor om att denna möjlighet skulle leda till ökade miljöbrott har inte besannats. Införandet av ett frival är än viktigare att införa i och med att det nya begreppet kommunalt avfall har införts i svensk lag, vilket, beroende på hur det kommer att tolkas, riskerar att slå sönder väl fungerande cirkulära flöden och hindra nya från att realiseras om inte införande av frival genomförs snarast.

På ett principiellt plan handlar frivalet också om äganderätten. Företag som strävar efter att ställa om och bidra med klimatnytta ska inte hindras på grund av att staten enbart ger äganderätten till avfallet till kommuner. Att inte införa frival skulle bli ett effektivt hinder för utvecklingen av storskaliga lösningar som skapar ekonomiska incitament för cirkulär resurshantering, något som är en grundförutsättning för att klara klimatomställningen.

Återvinningsindustrierna vänder sig mot den kritik som kommunerna genom Avfall Sverige har haft mot frivalet. Bl a  att frivalet skulle bidra till att locka oseriösa aktörer till branschen eftersom lägsta pris kommer att vara tongivande i upphandlingarna.

Verksamheter som vill ta eget ansvar för sitt avfall, såsom exempelvis butiker, restauranger och hotell, vet redan att en god avfallshantering kostar. De är måna om sina varumärken och kommer därför att upphandla seriösa aktörer. En aktör som bara kan erbjuda lägsta pris kommer inte heller att stå sig i konkurrensen. Verksamheterna behöver detaljerad avfallsstatistik för att kunna renodla sina avfallsflöden, få specialutformade hämtningar och följa upp sina interna miljömål. I ett kommunalt monopol kommer varken verksamheternas detaljerade egna önskemål att uppfyllas och det blir inga nya investeringar i innovativa tekniska lösningar, säger Viveke Ihd.

Sammanfattningsvis är det svårt att se några giltiga och långsiktigt hållbara argument för att stoppa ett införande av frival.

Läs Återvinningsindustriernas remissvar här: https://www.recycling.se/remisser/aga-avfall-en-del-av-den-cirkulara-ekonomin/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin