Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar Återvinningsindustrierna tillsammans med IVL och innovationsprogrammet RE:Source nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också information om nya lagar och regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet och inom forskningsvärlden. Gemensamt är livscykelperspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. På hemsidan förklaras begrepp som livscykelanalys (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och produktkategoriregler (PCR) och hur dessa kan användas för att göra jämförelser mellan olika produkters klimatprestanda i upphandlingssammanhang.

Öppen databas med upphandlingskriterier

Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. På hemsidan har vi därför tagit fram en öppen, sökbar databas kallad Kriterieklivet som innehåller upphandlingskriterier för olika produktgrupper och som kan användas i det praktiska upphandlingsarbetet.

Kriterieklivet gör det också möjligt att söka efter PCR-beräkningsregler för olika produktgrupper via det internationella EPD®systemet. I denna databas finns cirka 130 olika produktspecifika klimatkriterier – de flesta inom byggsektorn särskilt anpassade för att klara kraven i offentlig upphandling.

Ett särskilt event om Kriterieklivet kommer att ordnas under hösten, så håll ut utkik på IVL:s hemsida för datum och anmälan.

Läs mer på: www.upphandling.ivl.se

För mer information
Om det Internationella EPD®systemet: www.environdec.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin