Pressmeddelande: Återvinningsindustrierna presenterar förslag för förbättrad miljötillsyn

Återvinningsindustrierna har nyligen genomfört en omfattande undersökning för att analysera effektiviteten av miljötillsynen inom återvinningssektorn. Resultaten presenteras nu i en ny rapport, som innehåller konkreta förslag för att skärpa miljötillsynen och bekämpa avfallsbrottsligheten.

Rapporten, som tagits fram av Gunnar Fredriksson Miljöutredningar, visar att dagens tillsynssystem inom återvinningsområdet varken är enhetligt eller tillräckligt effektivt. Enligt rapporten står företag som har många anläggningar runt om i landet inför en betungande börda av upp till hundra olika tillsynsmyndigheter att förhålla sig till, vilket anses vara orimligt.

  • Dagens miljötillsyn hämmar svenska återvinningsföretag och skapar ett system som kan utnyttjas av aktörer som begår miljöbrott. Jag välkomnar slutsatserna i rapporten och anser att regeringen måste flytta tillsynsansvaret för avfallshanteringen från kommuner till länsstyrelser, sätta fokus på uppsökande tillsyn och göra en tillsynssatsning i budgeten för 2025, säger Ellen Einebrant, Vd Återvinningsindustrierna, som lät beställa rapporten.
  • Samordningsbristerna i dagens miljötillsyn kan skapa miljörisker också, genom att en risk som uppmärksammas på ett håll inte får spridning och åtgärdas i hela landet. Ett aktuellt exempel är PFAS. Regeringen har i sin egen utredning konstaterat att PFAS-risken var känd och uppmärksammad vid flygplaster runt om i landet men detta nådde inte fram till Blekinge, fortsätter Ellen Einebrant.

Förslagen som presenteras i rapporten:

  1. Avskaffa möjligheten för länsstyrelserna att överlåta tillsynen till kommunerna, alternativt tas bort för de företag som har många anläggningar. Ytterligare ett alternativ skulle vara att införa kriterier för en sådan överlåtelse som gör att konsekvenserna för sådana företag kan begränsas.
  2. Öka samordningen mellan länsstyrelserna genom att införa gemensamma bedömningsgrunder för tillsynen, vilket redan praktiseras för förorenade områden.
  3. Tydliggöra syftet och genomförandet av tillsynen, och beakta konkurrensaspekter och rättviseaspekter i högre grad. Inkludera alla tillståndspliktiga verksamheter enligt industriutsläppsförordningen.
  4. Överväga skapandet av en enda myndighet för tillsyn, vägledning, regelutveckling och strategi, vilket förväntas samla kompetens och effektivisera arbetet.

Rapporten är nu tillgänglig. Dessutom finns en debattartikel från Återvinningsindustrierna som ytterligare belyser rapportens innehåll och förslag.

Länk till rapporten: https://images.red.bbmbonnier.se/Web/BonnierBusinessMediaAB/%7B98b8b688-18d5-4935-8551-9a8c31deb0bd%7D_Enhetlig_tillsyn_240207.pdf

Länk till debattartikeln: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/tre-reformer-for-en-fungerande-miljotillsyn/