Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya handlingsplan för cirkularitet

March 16, 2020

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya Circular Economy Action Plan och uppmanar till snabba politiska åtgärder för att skapa en välfungerande marknad för återvunnet material.

Den 11 mars 2020 publicerades Europeiska kommissionens nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Planen betonar att övergången till en cirkulär ekonomi är centralt för att nå klimatneutralitet fram till år 2050 och för att kunna skapa ekonomisk tillväxt utan att kraftigt öka resursanvändningen. Återvinningsindustrierna välkomnar särskilt hela handlingsplanens betoning på vikten av att framtidens produkter innehåller återvunnet material.

– Vi betonar ständigt behovet av en ökad efterfrågan på det återvunna materialet och hur mycket det faktiskt minskar koldioxidutsläppen att använda återvunnet material. En ökad användning av återvunnet material sparar en betydande mängd växthusgasutsläpp och energi. Det är positivt att kommissionen ser det som en nyckelfråga i det cirkulära arbetet, säger Viveke Ihd, tf vd Återvinningsindustrierna.

Handlingsplanen sätter fokus på cirkulär design som ökar användningen av återvunnet material i produkter med tonvikt på plast i förpackningar, fordon och byggnadsmaterial.

– Det här är omfattande flöden av material och det är centralt att styra dessa marknader mot ökad cirkularitet, fortsätter Viveke Ihd.

Att skapa väl fungerande marknader för det återvunna materialet är en prioritering som efterfrågats länge bland återvinningsföretagen, både i Sverige och Europa. Det är brådskande åtgärder som efterfrågas, inte minst att det bör ställas krav på viss andel återvunnet material inom offentlig upphandling. Återvinningsindustrin vill även se andra ekonomiska incitament. Användningen av återvunnet material spelar en nyckelroll för att driva både offentliga myndigheter, marknader och medborgare mot ökad cirkularitet.

Återvinningsindustrierna ser fram emot att arbeta tillsammans med Sveriges regering och myndigheter för att förverkliga EU:s nya cirkulära handlingsplan. Det gäller både ramverket och avfallslagstiftningen i stort, såväl som konkreta åtgärder för att öka cirkulariteten för enskilda produktflöden.

Handlingsplanen har stort fokus på återanvändning och reparation och på förebyggande åtgärder, men innehåller också en rad initiativ kring hantering och återvinning av avfall, bl.a:

– Ett produktpolitiskt initiativ som ska leda till ökat återvunnet innehåll i produkter

– Gröna offentliga upphandlingar

– Krav på förpackningar och att förpackningar konstrueras för återvinning

– Krav på återvunnet plastinnehåll i förpackningar, byggmaterial, fordon

– Utred utmaningarna med biologiskt nedbrytbar eller komposterbar plast

– Mål för materialåtervinning för bygg- och rivningsavfall

– Arbeta med att harmonisera separata insamlingssystem

– Utveckla metoder för att minimera förekomsten av ämnen som utgör problem i återvunnet material, hantera information om kemiska ämnen. Detta kommer att behandlas vidare i den framtida kemikaliestrategin för hållbarhet som kommer i september.

– Förbättra rollen för standardisering av återvinning

– Granska reglerna för gränsöverskridande transporter av avfall. Ett förslag till reviderad föreskrift om avfallstransporter förväntas i slutet av 2020.
 

Länk: Circular Economy Action Plan
 

För mer information:

Ellen Einebrant
Kommunikationschef Återvinningsindustrierna
Telefon: 0704 606 035
E-post: ellen.einebrant@recycling.se