Viveke Ihd ny expert i Miljömålsberedningen

June 14, 2021

rs_Viveke_Ihd_2016_farg

Viveke Ihd, vd för Återvinningsindustrierna har blivit utsedd till expert i Miljömålsberedningen.

– Det känns inspirerande att få förtroendet att bidra aktivt i arbetet för att minska Sveriges utsläpp. Återvinning och cirkulär ekonomi är viktigare frågor än någonsin och helt avgörande för att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Viveke Ihd har över 20 års erfarenhet av arbete för mer cirkulära produkt- och materialflöden. Inte minst har hon kompetens kring hur en ökad användning och upphandling av återvunnet material kan bidra till kraftiga utsläppsminskningar i samhället. Inom detta område kommer Viveke Ihd att kunna bidra med kompetens, analys och förslag i beredningens arbete.

Den parlamentariska Miljömålsberedningen fick i oktober 2020 regeringens uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion. Uppdraget är att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimat­påverkande utsläpp och kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtions­baserade utsläpp.

Miljömålsbered­ningen ska också föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan. Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan samt på kostnadseffek­tivitet och samhällsekonomisk effektivitet.

Miljömålsberedningen ska med analyser som grund formulera en strategi som ska bidra till minskad klimatpåverkan från konsumtion och till att nå de nationella miljömålen och framför allt miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Tilläggsuppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022. Ordföranden för beredningen är Emma Nohrén.

Kontakt

Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna
070-238 78 28
viveke.ihd@recycling.se

Ellen Einebrant, kommunikationschef Återvinningsindustrierna
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se


Om Återvinningsindustrierna
Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 20 miljarder kronor, har mer än 6 000 anställda och hanterar över 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial varje år.
www.recycling.se.