Använd det som fungerar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över SOU 2021:26 – Använd det som fungerar, dnr M2021/00774 – en utredning med fokus på återbruk av elektronik och elutrustning.

Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter
• ÅI stödjer utredningens förslag: Utredningen föreslår regeringen att genomföra den alternativa lösningen som innebär en utveckling av det nuvarande producentansvaret för elutrustning. Det är utredningens bedömning att det förslaget är mer samhällsekonomiskt effektivt och mer förenligt med en cirkulär ekonomi än ett pantsystem.

• ÅI stödjer utredningens bedömning att återanvändning ska ske på en fri marknad.

• Dagens strukturella form gällande konsumentelavfall måste behållas så att det inte införs en kommunalisering av insamlingen, likt den som idag utreds för förpackningar.

• Dagens strukturella form för småelektronik från verksamheter måste behållas

• Tydliga, mätbara mål för andelen återbruk bör sättas för aktörer inom återbruksledet. Tydliga, mätbara mål, bör även sättas för aktörer inom insamlings – och återvinningsledet. Detta behövs för att få en bättre statistik och en ordentlig uppföljning kring vad som sker med produkterna i nästa led.

• Ett kompletterande förslag från vår sida är att kräva auktorisation, dvs certifiering, för verksamheter som återanvänder produkter. Detta behövs för att undvika missbruk och oseriösa aktörer på marknaden. Auktorisation bör gälla när verksamheterna inte klassar produkterna som avfall.

• Det bör införas krav på producenter att informera om hur förberedelse för återanvändning av produkterna kan ske.

• Det bör införas rapporteringsskyldighet för verksamheter som återanvänder produkter att säkerställa att ingen information förs vidare utan användarens medgivande.

• Det bör införas skyldighet för verksamheter att kunna verifiera att produkterna är säkra att använda genom olika tester som verifieras i testprotokoll.


Ladda ner hela Återvinningsindustriernas yttrandet här: