En klimatanpassad miljöbalk

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över utredningen, SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden.

Sammanfattningsvis betonas följande synpunkter i yttrandet:

  • ÅI anser att det är mycket positivt att klimatperspektivet tydliggörs i hushållningsprincipen och att det klargörs att hushållning även skall ske med material.
  • ÅI föreslår att hushållningsprincipen utvecklas mer genom att påtala behovet av att verksamhetsutövare i sin materialanvändning strävar mot cirkulär resursanvändning.
  • ÅI föreslår att 2:2 Miljöbalken utvecklas till att kunskapskravet även skall omfatta tillstånds- och tillsynsmyndigheter i sin myndighetsutövning.
  • ÅI föreslår att det i miljöbalken bör införas en beslutsprocess för när avfall slutar vara avfall då det i dagsläget är ett område som är rättsosäkert och saknar förutsebarhet.
  • ÅI anser attdet är positivt med en utveckling där ändringstillstånd blir standard för ändringar i en verksamhet som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan.
  • ÅI föreslår att det införs en tidsgräns för när en verksamhetsutövare kan begära att myndigheten skall avgöra ärendet motsvarande 12 § i Förvaltningslagen (2017:900).
  • ÅI föreslår nationella riktlinjer för bemanning hos myndigheter utifrån industriell infrastruktur för att säkerställa rimliga prövningstider hos tillståndsmyndigheter för att påskynda miljö- och klimatförbättrande investeringar.