En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

ÅI står bakom högre klimat- och miljökrav inom upphandlingen. Vi vill dock notera att uppföljningen av dessa krav är nödvändig för att gynna de seriösa företagen på återvinningsmarknaden.

Sammanfattning av Återvinningsindustriernas ståndpunkter

  • ÅI stödjer utredningens förslag att införa skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling, samt att myndigheterna ska beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte.

  • ÅI föreslår att regeringen lägger till orden cirkulära materialflöden i lagförslaget (2016:1145) om offentlig upphandling i enligt med följande formulering: En upphandlande myndighet ska beakta klimatet och cirkulära materialflöden vid offentlig upphandling

  • ÅI föreslår att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att komplettera den nya lagstiftningen och riktlinjerna med en vägledning som beskriver hur såväl utsläpp som klimatnytta kan påverkas av olika materialval och genom användningen av återvunnen råvara.  Denna vägledning behöver tas fram i samarbete med återvinningsindustrin.

  • ÅI föreslår att regeringen stödjer upphandlare genom att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla ytterligare kriterier för upphandling av återvunnen råvara i samarbete med återvinningsindustrin.

  • ÅI föreslår att de tillhörande riktlinjerna för upphandlingar alltid inkluderar: – Att uppföljning och kontroll av ställda klimat- och miljökrav kommer att genomföras.
    – Att krav på relevanta tillstånd och grundläggande miljöcertifieringar alltid ställs som ett grundläggande krav i upphandlingar.

  • ÅI föreslår att regeringen inför tillsyn och vitesförelägganden för upphandlande aktörer som inte följer upp sina ställda klimatkrav.