EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall


Återvinningsindustrierna, ÅI, har skickat in ett yttrande över EU kommissionens förslag till reviderad förordning
om transporter av avfall COM (2021) 709; diarienummer M2021/02353.


Sammanfattande synpunkter på utredningens förslag

ÅI stödjer de övergripande målen som är grunden i revideringen av förordningen.

– ÅI anser att artikel 42 i praktiken kommer att leda till handelshinder i sin nuvarande utformning. Artikeln behöver förtydligas och fokusera på det primära syftet – förhindra export av lågkvalitativa fraktioner som kan leda till problem i mottagarlandet. Inte förhindra handel med fraktioner som kommer hanteras på ett korrekt sätt och som är en del i transformationen mot cirkulär ekonomi.

– ÅI anser att förslaget med en kontrollfunktion som är en blandning mellan förteckning på länder och revisionskrav är för omfattande och för otydliga och att de därför riskerar att leda till exportförbud även för rena fraktioner av metall och papper.

– ÅI föreslår att kravet på audit läggs på exportören i stället för på mottagaren.

– ÅI anser att utvecklingen av det digitala systemet (EID) är mycket positiv. Systemet underlättar den administrativa bördan och kan också motverka enkla slarvfel.

– ÅI anser att det är viktigt att regelverket är tydligt då det annars riskerar att orsaka olika tolkningar av regelverket vilket i praktiken leder till fördröjningar i processen och konkurrenssnedvridning. Det förekommer brister i detta avseende som behöver rättas till.

-ÅI föreslår att ekonomisk säkerhet skall kunna ersättas med en försäkringslösning som är godkänd av Kommissionen för sitt ändamål.

– ÅI föreslår att end-of-waste kriterierna skall tillämpas även hos mottagaren vid utförsel och export för material som uppnått produktstatus i ett land.

– ÅI föreslår att det skapas en förenklad process för att skicka upp till 5 ton avfall till pilotprojekt och demonstrationsanläggningar. Dagens 25 kg avsedda för labbförsök räcker bara för att bekräfta teknologin i labbmiljö (TRL nivå 4). För att nå en fullskalig produktion och utveckling av processer (TRL 9) krävs både pilotkörningar och demonstrationsanläggning.

Ladda ner hela Återvinningsindustriernas yttrande nedan: