Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020:3. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

  1. Vi stödjer alternativ 2

Sammanfattning:

Alternativet 2 innebär ett förbud mot spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark.  Detta alternativ ger möjlighet för en kvalitetssäkrad användning av slam som återför både mull och näringsämnen. Det är därför viktigt att direktspridning av kvalitetssäkrat avloppsslam på jordbruksmark även fortsättningsvis är en väg för att både återföra och återvinna näringsämnen och mull som en växtnäringsprodukt. Detta under förutsättning att:

  • Direktspridning av avloppsslam på jordbruksmark ska kvalitetssäkras med lagstiftning
  • Gränsvärdessättning av avloppsslammets kvalitet är baserad på vetenskap
  • Lagstiftat kvalitetssäkrat avloppsslam ska grundas på ett system som utgår från ett liknande system som Revaq-systemet, och kunna revideras utifrån ny forskning och vetenskap som kommer fram
  • Ni kan läsa hela yttrandet i bilagan som bifogas.