Näringslivets klimatomställning

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande om Näringslivets klimatomställning, M2022/01829.

ÅI är generellt positiva till användande av kvotplikt för minsta andel återvunnet material i nya
produkter, då detta kan öka efterfrågan på återvunnet material. Det är dock viktigt att kvotplikten
breddas till andra materialslag än plast. Även för andra materialslag finns klimatnytta med att
använda återvunnet material i stället för jungfruligt material.

ÅI tillstyrker förslaget om att Sverige bör verka för en ambitiös EU-lagstiftning om kvotplikt för
återvunnet material. I kommande förslag på EU-lagstiftning, t.ex. för förpackningar, finns
möjlighet att driva på för kvotplikt. Det är dock viktigt att bredda kvotplikten till att gälla andra
materialströmmar än enbart plast, då utvinning av nya råvaror har en stor klimatpåverkan och
lokal miljöpåverkan. Kvotplikt är viktigt för att öka efterfrågan av återvunnet material och
därmed för övergången till en cirkulär ekonomi.

ÅI anser att kvotplikt för återvunnet material bäst regleras på EU-nivå för att säkerställa en
välfungerande marknad. Nationell kvotplikt kan vara aktuell för vissa mindre, välavgränsade
materialströmmar.

ÅI avstyrker att Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda miljö- och klimatnyttan av en nationell
infrastruktur för materialåtervinning. ÅI är däremot positiva till ytterligare ekonomiska
incitament för att möjliggöra etablerandet av fler anläggningar för återvinning av plast.