Ordning och reda på avfallet

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Promemorian Ordning och reda på avfallet, diarienummer M2021/00207.

ÅI anser att tillsynsansvaret för avfallsverksamheter bör organiseras under staten via länsstyrelserna. En sammanhållen statlig tillsyn skulle bättre bidra till att säkerställa avfallshanteringen utifrån samhällets behov av avfallsplanering och likvärdighet inför kraven i miljöbalken. En samlad statlig syn bidrar på sikt även till en utveckling mot cirkulär ekonomi.

ÅI är generellt positiva till förslagen i promemorian som syftar till att öka tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken när det gäller avfallshantering och återvinning. En fungerande tillsyn, där tillsynsmyndigheterna har rätt legala verktyg att agera, är en förutsättning för konkurrens på lika villkor där verksamheter också tar hänsyn till miljörelaterade frågor på ett ansvarsfullt sätt. 

Det är samtidigt viktigt att lagstiftning och tillsynskrav är förutsebara och att de fyller en tydlig funktion utan dubbelreglering. Vi anser därför att förslaget om att material skall behandlas om tillsynsmyndigheten anser det motiverat bör ändras då den förslagna paragrafen leder till dubbelreglering samtidigt som den öppnar för godtycke och osäkerhet hos verksamhetsutövare på ett sätt som inte är förenligt med förutsebarhet och proportionalitet.

Ladda ner hela Återvinningsindustriernas remissvar