Ordning och reda på avfallet

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Promemorian Ordning och reda på avfallet, diarienummer M2021/00207. ÅI anser att tillsynsansvaret för avfallsverksamheter bör organiseras under staten via länsstyrelserna. En sammanhållen statlig…

Continue ReadingOrdning och reda på avfallet

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

  • Post author:
  • Post category:

ÅI ser positivt på många av förslagen i EU:s engångsplastdirektiv och förslagen till åtgärder för en hållbar plastanvändning. Särskilt viktiga är förslagen om att öka förpackningars återvinningsbarhet och användningen av…

Continue ReadingGenomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Att kommunalisera avfallsströmmen returpapper motsäger PPP, Polluter Pays Principle, vilket är en av grunderna…

Continue ReadingKommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

  • Post author:
  • Post category:

ÅI:s anser att: Vi saknar en uppskattning av hur stor del av dagens massor som faktiskt beräknas omfattas av de Allmänna regler, och då också de positiva effekterna som beräknas…

Continue ReadingYttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020:3. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

  • Post author:
  • Post category:

Vi stödjer alternativ 2 Sammanfattning: Alternativet 2 innebär ett förbud mot spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark.  Detta alternativ ger möjlighet…

Continue ReadingHållbar slamhantering betänkande SOU 2020:3. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam