Remissvar Åtgärder för minskad nedskräpning

Återvinningsindustrierna har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets utredning om Åtgärder för minskad nedskräpning. Utredningen beskriver ett antal olika typer av åtgärder för att minska nedskräpningen. ÅI begränsar synpunkterna till endast några få områden i detta remissvar, då flertalet av förslagen inte rör återvinningsföretagens verksamhet. 

ÅI saknar en mer kraftfull nationell satsning och konkreta förslag som påverkar människors attityder och beteende.  Vi står inför att utmaningen att förändra synen på att avfall är en resurs och att ersätta den linjära ekonomin med en mer cirkulär. Nedskräpningen är ett mått på slöseri och bristfälligt ansvarstagande som är nära kopplad till synen på avfallet.  

ÅI föreslår att Naturvårdsverket får i uppdrag att bedriva kampanjer i syfte att påverka attityder och beteende för att minska nedskräpningen och tydliggöra varje individs ansvar för såväl närmiljön som den globala miljön och resursanvändningen. En sådan kampanj skulle kunna kopplas till betydelsen av varje individs ansvar för att uppfylla avfallshierarkin och att de resurser som finns i avfallet återanvänds. En eller flera dylika kampanjer skulle således kunna ge en dubbel miljönytta. 

Vår bedömning är att tidigare nationella kampanjer från myndigheter ofta på ett framgångsrikt sätt påverkat attityder och beteende samt lett till ökat ansvarstagande. Inom avfallsområdet har få nationella kampanjer bedrivits från myndigheterna under senare år i syfte att förändra attityder och beteende. Även om många positiva åtgärder vidtagits när det gäller nedskräpning så behövs mer kommunikation på nationell nivå, som sätter både avfalls-, resurs- och nedskräpningsfrågan i ett nytt perspektiv. Vi anser därför att det inte finns skäl att låta bli att vidta åtgärder nu och, som Naturvårdsverket föreslår, vänta in pågående förhandlingar inom EU om en utökning av producentansvaret. Nationella kampanjer bör bedrivas regelbundet och finansieras via Naturvårdsverkets anslag, samt om så behövs av ett utökat anslag.