Remissvar promemoria Otillåten avfallstransport

Miljö- och energidepartementet har tagit fram en promemoria med förslag att förändra och skärpa straffansvaret för otillåtna avfallstransporter. ÅI är positiv till förslagen i promemorian och lyfter även fram behoven av ökad tillsyn och ökat samarbete mellan Polis- och Tullmyndigheterna och Naturvårdsverket för att komma tillrätta med de otillåtna avfallstransporterna.

Promemorians förslag: Straffansvaret för otillåten avfallstransport ska omfatta den som i fråga om avfall tulldeklarerar, anordnar eller genomför en transport som är avsedd att ske till ett land utanför EU i strid med vissa delar av avfallstransportförordningen. Förslaget innebär att brottet fullbordas på ett tidigare stadium än idag och frikopplas från kravet på en genomförd export. Det ska införas en särskild brottrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en egen straffskala och det ska finnas ett undantag från straffansvar i ringa fall. Det ska också införas en möjlighet till förverkande av avfall som varit föremål för brott.Otillåten avfallstransport ska inte längre vara straffbart på försöksstadiet.

ÅI:s remissvar:

ÅI tillstyrker samtliga förslag i promemorian. Det är mycket positivt att straffansvaret för otillåten avfallstransport frikopplas från kravet på genomförd export och att en särskild brottsrubricering för grova brott av otillåten avfallstransport med egen straffskala införs. 

Vi vill särskilt påpeka att tillsynen över avfallstransporter behöver förstärkas för att förslagen ska få avsedd effekt. Det behövs också ett närmre samarbete mellan Polis- och Tullmyndigheter och Naturvårdsverket. Goda erfarenheter finns från andra länder där ett närmre samarbete skett mellan olika myndigheter. 

Inom ÅI är vi allvarligt bekymrade över att tillsynen inom avfallsområdet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och att företag som inte följer regelverket ges möjlighet att verka på marknaden. I en enkät till våra medlemmar våren 2016 så svarade återvinningsföretagen att det viktigaste hindret/ utmaningen för att växa på marknaden är att ”Företag som inte uppfyller gällande lagstiftning konkurrerar på marknaden”. Detta visar på frågans dignitet och att branschen vill se en betydligt starkare lagstiftning och uppföljning så att de som bedriver en ansvarsfull avfallshantering och återvinning inte konkurreras ut av oseriösa aktörer. Huruvida det behövs ytterligare straffsanktioner har vi svårt att bedöma.

För information har ÅI:s medlemsföretag skrivit under både en Uppförandekod och Värdegrund. Sedan 2017 har företagen i ÅI också frivilligt åtagit sig att följa en minimistandard för hantering av bygg- och rivningsavfall. Syftet med dessa åtaganden är att driva på att andra branscher ska göra liknande åtaganden och också ställa krav vid sina upphandlingar. Lika viktigt som att utöva tillsyn över avfallstransporter är att utöva tillsyn över de som genererar avfallet och mottagande anläggning.