Remissvar Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Regeringen har remitterat en promemoria om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. ÅI har inte fått denna på remiss, men valt att svara ändå, eftersom styrmedlen inom transportsektorn har stor betydelse för utvecklingsmöjligheterna för nya industriella lösningar inom återvinningsområdet.

ÅI:s sammanfattande synpunkter:

  • Vi välkomnar att reduktionsplikt införs för att minska utsläppen av växthusgaser och att biomassabaserat avfall räknas in i kvotplikten
  • Vi föreslår att reduktionsplikten även ska inkludera avfallsbaserade fossila drivmedel, i enlighet med EU:s förslag till reviderat förnybarhetsdirektiv (30 nov 2016).
  • Det är mycket angeläget att regeringen utreder den snedvridna konkurrensen mellan förbränning av avfall som innehåller polymera kolväten (t ex plast och gummi) och framställning av drivmedel från denna typ av avfall. Dagens koldioxid- och energibeskattning favoriserar avfallsförbränning, som ligger på en lägre nivå i avfallshierarkin.
  • Definitionen av biomassa i lagtexten och i promemorian behöver revideras och termen kommunalt avfall måste utgå. Begreppet kommunalt avfall finns inte i Miljöbalken och är inte definierad i den svenska lagstiftningen. Frågan om vad som ska omfattas av definitionen kommunalt avfall är föremål för omfattande diskussioner på EU-nivå i samband med förhandlingarna om det reviderade avfallsdirektivet. Definitionerna bör vara lika all lagstiftning.