Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om transport av avfall

Nedan följer en sammanfattning av Återvinningsindustriernas förslag på ändringar/tillägg i föreskriften.

För att tydliggöra vem som ska upprätta transportdokument och ansvara för innehållet anser ÅI att följande ändringar/tillägg måste göras, fetmarkerad, i Naturvårdsverkets förslag:

6 § I 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) anges att transporter av farligt avfall inom Sverige ska åtföljas av ett transportdokument och vilka uppgifter dokumentet ska innehålla. Ansvaret för att upprätta transportdokument åligger lämnaren och transportören ska kontrollera att alla uppgifterna finns med enligt denna författning. I de fall uppgift om lämnare är okänd 8 §, åligger det transportören ensam att upprätta transportdokument.

7 § I ett transportdokument som ska upprättas enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgift om;

 1. avfallstyp anges med den avfallskod i bilaga 3 till avfallsförordningen som bäst beskriver avfallet, utifrån den klassificering av avfallet som ska göras i enlighet med 2 kap. avfallsförordningen.
 2. transportör, lämnare och mottagare, när sådana finns, anges med
  namn, postadress och person- eller organisationsnummer eller, om
  sådant inte finns, verksamhetsutövarens nationella eller europeiska
  skatteregistreringsnummer,
 3. datum anges för när transporten påbörjas, och
 4. plats anges med adress eller, om sådan inte kan anges, koordinater.
 5. Avfallsmängd i kilogram, uppgifter om avfallsmängd får grundas på uppskattningar och erfarenheter vad sådana emballage/transporter normalt innehåller.

  Vidare föreslår ÅI att en paragraf med följande lydelse införs i föreskriften:
  Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt
  X § Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen (2020:416) gäller för transporter på fartyg som sker enligt EU-förordning nr 1013/2006 om transporter av avfall.

Ladda ner hela Återvinningsindustriernas yttrande: