Riktlinjer

ÅI:s åtagande för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

arrow-down-animated-1.gif

Bättre sortering

Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett frivilligt åtagande att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ett viktigt syfte är att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden. ÅI:s medlemmar följer sedan 1 januari 2017 Sveriges Byggindustriers Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

Bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av den totala mängden avfall som genereras, ca 9 Mton. Om alla aktörer i kedjan ställer krav på att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs så skulle det leda till en betydligt högre återvinningsgrad, renare fraktioner och att farligt avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt.
 
På ÅI:s årsstämma 2016 beslutades följande:
ÅI:s medlemsföretag, som arbetar med bygg- och rivningsavfall, ska från den 1 januari 2017 som minimum följa Sveriges Byggindustriers Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.
 
Riktlinjerna syftar till att förbättra resurshanteringen och minska deponimängderna inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna kan användas som ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin men går i vissa fall utöver de konkreta kraven i lagstiftningen. 
 
Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för: 
– Materialinventering inför rivning och upphandling av inventering. 
– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning. 
– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion. 
Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken. 
 
Sveriges Byggindustrier uppdaterar riktlinjerna kontinuerligt efter ny lagstiftning och branschgemensamma kompletteringar. ÅI medverkar i uppdateringen av riktlinjerna och förslag till ändringar remitteras till ÅI:s bygg- och rivningsavfallsgrupp, så att branschens gemensamma synpunkter kan framföras. 
 
Genom att följa rtiktlinjerna tydliggör Återvinningsindustrierna att återvinningsbranschen på ett aktivt sätt bidrar till att uppfylla återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfall och visar att ÅI:s medlemmar hanterar avfall på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
 
ÅI samverkar också med övriga aktörer i värdekedjan för att driva på tillämpningen av riktlinjerna. Om alla aktörer i kedjan ställer krav på att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs så skulle det leda till en betydligt högre återvinningsgrad, renare fraktioner och att farligt avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt.
 
Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. 
 
Läs mer om riktlinjerna i vår informationsbroschyr som finns för nedladdning här.