Utredningen “Hållbar slamhantering” är överlämnad till regeringen

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande “Hållbar slamhantering”, SOU 2020:03, till regeringen.

– Återvinningsbranschen välkomnar utredningens förslag 2. Återvinning av växtnäring är ur ett resursperspektiv viktigt för att vi ska nå ett hållbart samhälle, säger Lisa Wigh, Ragn-Sells som har varit ÅI:s representant i expertgruppen.

Utredningen hade i uppdrag att bl.a föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom rötning.

Några av utredningens förslag är exempelvis:
• förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom (1) totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag, eller (2) spridningsförbud med utgångspunkt i att eventuella risker kan hanteras och åtgärdas – undantag medges enligt detta alternativ för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark,

• återvinningskrav på minst 60 procent av den fosfor som finns i avloppsslammet för allmänna avloppsreningsanläggningar överstigande
20 000 pe. Ni kan läsa hela utredningen här.

Utredningen skickas troligen ut på remiss under våren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin