ÅI presenterade förslag för minskad brottslighet på avfallsmarknaden för miljöministern


Återvinningsindustrierna var med när Regeringen i dag föreslog en satsning på 50 miljoner kronor under nästa år för att stärka arbetet vid flera myndigheter för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det innefattar bland annat förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.

Efter att miljöminister Per Bolund presenterat nyheten fick ÅI:s vd Viveke Ihd möjlighet att diskutera återvinningsföretagens förslag för minskad brottslighet med miljöministern.

I dag är det möjligt för oseriösa aktörer att verka på marknaden. Anledningen till detta är att:

 • Avfall är en resurs som har ett värde
 • Kraven på vem som får hantera avfall är bristfälliga
 • Upphandlingar av avfallsaktörer går ofta på lägsta pris – inte maximal återvinning
 • Tillsynen baseras inte på kompetens

Förslag som skulle försvåra för kriminella aktörer att verka på avfallsmarknaden

Återvinningsindustrierna fokuserade i dag på att lyfta fram tre förslag som skulle försvåra för oseriösa aktörer att verka på marknaden:

 1. Ställ högre ekonomiska och miljömässiga krav på aktörer som hanterar avfall
  ÅI anser att det måste bli svårare att starta upp verksamhet och utnyttja systemen för att tjäna snabba pengar. Regeringen behöver därför höja kraven, både på ekonomisk säkerhet och miljöcertifieringar, för aktörer som vill hantera avfall. Ett förslag skulle vara att kräva certifiering likt det som gäller för de som förbehandlar elavfall, (Avfallsförordningen kap. 4, 2 §)

 2. Flytta tillsynsansvaret för avfallshantering (inklusive C-verksamheter, dvs verksamhet för lagring av avfall) från kommuner till länsstyrelser.
  ÅI bedömer att en statlig tillsyn via länsstyrelserna skulle ge en effektivare, mer systematisk, sakkunnig och likvärdig tillsyn. I dag är tillsynen ofta bristfällig, inte minst eftersom kommunala tillsynshandläggare inte har tillräcklig kompetens för en effektiv tillsyn av komplexa avfallsverksamheter. Den kommunala tillsynen har även svårt att följa verksamheter som har verksamhet i flera kommuner.

 3. Inför kontantförbud för handel med avfall
  ÅI:s medlemmar använder inte kontanter som betalningsmedel, men tyvärr finns det fortfarande ett antal oseriösa aktörer som tar emot kontanter. Det bör därför införas ett kontantförbud för handel med avfall. Polisen och Trafikverket är positiva till detta, liksom en tidigare statlig utredning. Ett kontantförbud drabbar endast den sektor som måste ha en ospårbar transaktion för att undvika att synas.

Återvinningsindustriernas medlemmar har antagit och efterlever en värdegrund med fokus på etiskt och ansvarsfullt företagande och åtgärder som gynnar cirkulär ekonomi. Medlemsföretagen i ÅI har även åtagit sig att efterleva branschföreningens uppförandekod som bygger på principer om miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande.

Läs regeringens pressmeddelande

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin