Om oss

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

arrow-down-animated-1.gif

Vad vi gör

Återvinningsindustrierna företräder de privata återviningsföretagen.

Föreningens främsta uppgift är att arbeta så att det skapas sunda konkurrensutsatta marknader och att avfall blir en industriell råvara. Det innebär att en av de viktigaste frågorna är att arbeta för att marknadsmässiga lösningar och konkurrensneutralitet införs på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga är att stimulera och stötta medlemsföretagen så att de arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. Läs mer under Prioriterade frågor. 

Återvinningsindustrierna uppgifter

 • Att företräda medlemsföretagen

 • Att skapa bra förutsättningar för medlemsföretagens verksamheter när lagar och regler formas.

 • Att vidareutveckla medlemsföretagens miljökompetens.

 • Att vara en mötesplats där branschen, andra företag, politiker, myndigheter, forskare m.fl diskuterar frågor som rör avfall- och återvinning.


Verksamheten bedrivs både i branschorganisationen Återvinningsindustrins Branschförening och i Återvinningsindustrins Service AB.

Återvinningsindustrins medlemmar

Återvinningsföretagen skapar värde ur avfall (resurser) både för de kunder man samlar in avfallet från och för de kunder man säljer återvunna råvaror till. Våra medlemmar erbjuder insamlings- och återvinningstjänster till alla typer av kunder; företag fastighetsägare, producenter, kommuner m fl.

Medlemmarna omsätter idag drygt 20 miljarder kr och har mer än 6000 anställda. Drygt 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial hanteras i 500 anläggningar över hela landet.

Läs mer om Circular Sweden

Återvinningsindustrierna välkomnar nya medlemmar som är verksammma inom återvinningbranschen. Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för branschens kunder.

Kansli

Återvinningsindustrins Branschförening och Återvinningsindustrins Service AB har gemensamt kansli.

Kommunikationschef för Återvinningsindustrierna och verksamhetsledare för företagsforumet Circular Sweden

Ellen Einebrant

Styrelse

Återvinningsindustriernas styrelse består av nedanstående medlemmar.

Ordförande

Annika Helker Lundström

Mer än 30 års erfarenhet inom miljö, klimat, kemikalier, energi och återvinning.

Ledamöter

Styrelse

 • Anders Jansson, Heidelberg Cement Miljö AB
 • Martin Leander, Stena Recycling AB
 • Felix Lindberg, Lindberg & Son AB
 • Anders Fagerström, Veolia Recycling AB
 • Jesper Nyberg, Sims Recycling Solutions AB
 • Karin Eberle, Liselotte Lööf Miljö AB
 • Mikael Hedström, Ragn-Sells AB
 • Mårten Widlund, SUEZ Recycling AB
 • Nicklas Johansson, Fortum Recycling Waste & Solution AB (adjungerad)
 • Per-Eric Bjurenborg, Urbaser AB (adjungerad)
 • Philip Eklöf, Office Recycling AB

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra senaste uppdateringar.

ÅI:s expertgrupper

ÅI har arbetsgrupper, som benämns expertgrupper. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera aktuella branschrågor, kommande lagstiftning mm.

ÅI:s grupper

 • Miljörådet och Uppförandekoden
 • Upphandling och kommunal konkurrens
 • Fastighetsnära insamling/producentansvar
 • Elektronik och järn/metall
 • Bygg- och rivningsavfall
 • Farligt avfall, förorenade jordar, deponi
 • Biologiskt avfall
 • Materialåtervinning – nätverksgrupper
 • Plast
 • Papper
 • Textil

Prioriterade frågor

ÅI arbetar brett med återvinningsfrågorna. Varje år görs en prioritering av vilka frågor som är viktigast för branschorganisationen att jobba med för sina medlemmar. Läs mer om våra konkreta förslag till de prioriterade frågorna i filen här.

 • Ställ krav på effektivare resursanvändning med målet att marknadsförutsättningarna i hela produktcykeln verkar för en cirkulär ekonomi

 • Inför ambitiösa återvinningsmål och styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin

 • Främja återvunna råvaror gentemot de jungfruliga

 • Öppna upp avfallsmarknaden för ökad återanvändning, materialåtervinning, service och innovation samt klargör äganderätten till materialet

 • Premiera ansvarsfulla aktörer

 • Ge kommunernas myndighets- och beställarroll högre prioritet och skilj ut utförarrollen

 • Säkerställ konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden och att korssubventionering inte sker mellan monopol- och konkurrensutsatta marknader

Värdegrund

Återvinningsindustriernas Värdegrund

ÅI.s nya Värdegrund antogs på stämman 2013 och har reviderats 2016. Värdegrunden har fokus på följande frågor:

 • Samhälls- och miljönytta med återvinning
 • Avfallshierarkin styrande
 • Kunskap och konkurrens skapar utveckling, innovation och företagande
 • Etik och ansvarsfullt företagande

Ladda ner Värdegrunden i filen här.

Återvinningsindustriernas Uppförandekod

ÅI har en Uppförandekod som alla medlemsföretag följer. Det är också vår ambition att denna ska följas av andra företag i branschen också. Ladda ner Uppförandekod 2016 här.

Den ursprungliga Uppförandekoden antogs 2006, samt har reviderats vid stämman 2013, 2015 och 2016.