Om oss

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag som arbetar för ökad resurseffektivitet med fokus på miljö och etik i sin verksamhet.

arrow-down-animated-1.gif

Vad vi gör

Återvinningsindustrierna företräder de privata återvinningsföretagen

Föreningens främsta uppgift är att förbättra förutsättningarna för ökad återvinning och en ökad användning av återvunnet material. För att möjliggöra detta är det viktigt att skapa sunda konkurrensutsatta marknader och  konkurrensneutralitet på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga är att stimulera och stödja medlemsföretagens arbete med miljö och etik i sina verksamheter. 

Läs gärna våra sammanfattande beskrivningar av verksamheten från de senaste åren genom att klicka på länkarna nedan:

Året som gått 2020
Året som gått 2019

Återvinningsindustrierna uppgifter

 • Att företräda medlemsföretagen

 • Att skapa bra förutsättningar för medlemsföretagens verksamheter när lagar och regler formas.

 • Att vidareutveckla medlemsföretagens miljökompetens.

 • Att vara en mötesplats där branschen, andra företag, politiker, myndigheter, forskare m.fl diskuterar frågor som rör avfall- och återvinning.


Verksamheten bedrivs både i branschorganisationen Återvinningsindustrins Branschförening och i Återvinningsindustrins Service AB.

Återvinningsindustriernas medlemmar

Återvinningsföretagen skapar värde ur avfall (resurser) både för de kunder vi samlar in avfallet från och för de kunder vi säljer återvunna råvaror till. Företagen erbjuder insamlings- och återvinningstjänster till alla typer av kunder; företag, fastighetsägare, producenter, kommuner m fl.

Medlemmarna omsätter idag drygt 30 miljarder kronor och har 10 000 anställda. Drygt 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial hanteras i anläggningar över hela landet.

Läs mer om Circular Sweden

Återvinningsindustrierna välkomnar nya medlemmar som är verksammma inom återvinningbranschen. Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för branschens kunder.

Kansli

Återvinningsindustrins Branschförening och Återvinningsindustrins Service AB har gemensamt kansli.

Hållbarhetschef

Maja Cederlund

Kommunikationschef

Kasper Gieldon

Styrelse

Återvinningsindustriernas styrelse består av nedanstående medlemmar.

Ordförande

Viveke Ihd

Har arbetat för återvinningsbranschen i drygt 16 år och tidigare varit Vd för Återvinningsindustrierna.

Ledamöter

Styrelse

 • Felix Lindberg, Lindberg & Son
 • Mårten Widlund, PreZero Recycling
 • Anders Fagerström, Remondis Sweden
 • Magnus Uvhagen, Ragn-Sells Recycling
 • Tobias Narvinger, Stena Recycling
 • Jan Göransson, Liselotte Lööf Miljö
 • Dino Eklöf, Office Recycling
 • Anders Jansson, Heidelberg Cement Miljö
 • Jessica Cedervall, Fortum Waste Recycling
 • Sebastian Wessman, Sortera Recycling

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra senaste uppdateringar.

ÅI:s expertgrupper

ÅI har arbetsgrupper, som benämns expertgrupper. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera aktuella branschrågor, kommande lagstiftning mm.

ÅI:s grupper

 • Miljörådet och Uppförandekoden
 • Upphandling och kommunal konkurrens
 • Fastighetsnära insamling/producentansvar
 • Elektronik och järn/metall
 • Bygg- och rivningsavfall
 • Farligt avfall, förorenade jordar, deponi
 • Biologiskt avfall
 • Materialåtervinning – nätverksgrupper
 • Klimatberäkningar
 • Plast
 • Papper
 • Textil
 • Brandskydd
 • Återbruk

Prioriterade frågor

ÅI arbetar brett med återvinningsfrågorna. Varje år görs en prioritering av vilka frågor som är viktigast för branschorganisationen att jobba med för sina medlemmar. Läs mer om våra konkreta förslag till de prioriterade frågorna i filen här.

 • Ställ krav på effektivare resursanvändning med målet att marknadsförutsättningarna i hela produktcykeln verkar för en cirkulär ekonomi

 • Inför ambitiösa återvinningsmål och styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin

 • Främja återvunna råvaror gentemot de jungfruliga

 • Öppna upp avfallsmarknaden för ökad återanvändning, materialåtervinning, service och innovation samt klargör äganderätten till materialet

 • Premiera ansvarsfulla aktörer

 • Ge kommunernas myndighets- och beställarroll högre prioritet och skilj ut utförarrollen

 • Säkerställ konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden och att korssubventionering inte sker mellan monopol- och konkurrensutsatta marknader

Värdegrund

Återvinningsindustriernas Värdegrund

ÅI.s nya Värdegrund antogs på stämman 2013 och har reviderats 2016. Värdegrunden har fokus på följande frågor:

 • Samhälls- och miljönytta med återvinning
 • Avfallshierarkin styrande
 • Kunskap och konkurrens skapar utveckling, innovation och företagande
 • Etik och ansvarsfullt företagande

Ladda ner Värdegrunden i filen här.

Återvinningsindustriernas Uppförandekod

ÅI har en Uppförandekod som alla medlemsföretag följer. Det är också vår ambition att denna ska följas av andra företag i branschen också. Ladda ner Uppförandekod 2016 här.

Den ursprungliga Uppförandekoden antogs 2006, samt har reviderats vid stämman 2013, 2015 och 2016.