Skyltfärger/BEAst

Återvinningsindustrierna förvaltar och uppdaterar skyltfärger samt en branschgemensam artikelstruktur för avfall, BEAst.


Kontakta oss

Sortering och återvinning av bygg- rivningsavfall

Återvinningsindustrierna har tagit fram skyltfärger för källsortering av bygg- och rivningsavfall som används inom byggsektorn. ÅI förvaltar även en branschgemensam artikelstruktur, BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard). Läs mer på BEAst.se. Artikelstrukturen laddar du ner längst ner på denna sida.

Tillhörande skyltfärger, inklusive underfraktioner laddar du ner här: Färgkoder december 2020

ÅI ansvarar för att tillhandahålla artikelstrukturen och färgkoder via hemsidan för de aktörer som vill använda dem. Benämning av avfallet ska alltid anges tillsammans med artikelnummer. Respektive medlem inom ÅI kopplar i sina system BEAst-artiklar mot egna artiklar, i den mån de vill kunna erbjuda sina tjänster genom BEAst standardiserade affärskommunikation. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning artikelstrukturen används. ÅI:s uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur, så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

De avfallskoder (tidigare kallade EWC) som anges för respektive artikel skall enbart ses som förslag. Avfallskoderna skall sättas av avfallsproducenten och kan ej bestämmas per artikelnummer av ÅI. ÅI tar ej ansvar för eventuella fel i klassificering eller statistik till följd av att de avfallskoder som anges som förslag har använts utan hänsyn till Avfallsförordningens vägledning. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall: trä, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,  metall,  glas, plast, och gips, producentansvarsavfall och farligt avfall.

Artikelnumren är sammankopplade med färgkoderna för skyltning som överensstämmer med de reviderade ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” som förvaltas av Byggföretagen och kan laddas ner här: Resurs-och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Artikelstrukturen förvaltas och uppdateras två gånger per år av ÅI:s expertgrupp ”Bygg- och rivningsavfall”. Eventuella ändringar kommuniceras via ÅI:s hemsida. För att ett avfall ska inkluderas i listan ska följande kriterier mötas:

  • Avfallet är återkommande från bygg- och rivningsverksamhet.
  • Nationellt intresse.
  • Avfallet går ej att sortera in under befintlig artikel.

Önskemål eller förslag om nya artiklar skickas med motivering och förklaring om avfallets uppkomst och egenskaper till beast@recycling.se.

Vid frågor; kontakta Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna, ellen.einebrant@recycling.se


Ladda ner BEAst artikelnummer här:

Observera att riktlinjerna uppdaterades senast den 14 oktober 2022 i enlighet med följande ändring:
Avfallskod 170602* utgår till 170601*på Isolermaterial med asbest.