Nyheter

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och läs om våra spännande projekt.

Regeringen tar emot förslag om cirkulär ekonomi

Riksdagen bör införa det nya miljömålet ”Ett resurseffektivt samhälle” i det svenska miljömålssystemet. Det föreslog Delegationen för en cirkulär ekonomi…

Frivalsutredningen har presenterats

Ethel Forsberg har nu överlämnat den så kallade frivalsutredningen till regeringen. Utredningen förtydligar att kommunernas monopol är ett hinder för en…

Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt…

Producentansvar för textil, SOU 2020:72

ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna…

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning, så kallad bokstavsutredning, för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag…

Regeringen har lanserat handlingsplan för omställningen av Sverige till cirkulär ekonomi

Regeringen lyfter fram behovet av en ökad användning av återvunnet material i den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Det är…

Utredning vill se krav på återvunnen plast i nyproduktion

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav…

ÅI presenterar gemensam reformagenda tillsammans med svensk industri

Idag, den 25 november, presenterade Återvinningsindustrierna tillsammans med 13 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur…

Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den…

ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester

Återvinningsindustrierna har tagit fram ett diskussionsunderlag för att, i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, skapa rätt förutsättningar för…

Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Det möjliggör samordningsvinster…

Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig…

Batteriskandalen: Samtliga åtalade döms till fängelse

Nu har domen kommit mot de fyra män som åtalats för att hanterat och grävt ned stora mängder batteriavfall i…

Avslag för fastighetsnära insamling

De två återvinningsaktörerna Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och TM Responsibility, TMR, nekas tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall efter…

Information från MSB om transport av avfall från hantering av patienter med Covid-19

MSB har reviderat beslut och tydliggjort vilken typ av containrar som får användas för transport av avfall från hantering av…

ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt…

Viveke Ihd ny vd för Återvinningsindustrierna

Viveke Ihd har arbetat för återvinningsbranschen i drygt 16 år och varit tillförordnad vd för Återvinningsindustrierna sedan november. Nu anställs…

Fettet från snabbmatsrestauranger bedöms vara verksamhetsavfall

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att spillfett och fett från fettavskiljare i restaurangkök uppstår som följd av den verksamhet som bedrivs…

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya handlingsplan för cirkularitet

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya Circular Economy Action Plan och uppmanar till snabba politiska åtgärder för att skapa en välfungerande marknad…

Återvinningsindustrierna lanserar färdplan för fossilfrihet och cirkulär ekonomi

Ökad återvinning och cirkulära flöden kan både minska utsläppen av växthusgaser och gynna ekonomin. Det visar återvinningsbranschens färdplan för fossilfri…

Utredningen "Hållbar slamhantering" är överlämnad till regeringen

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande “Hållbar slamhantering”, SOU 2020:03, till…

Ny vägledning för insamling av förpackningar och returpapper

Naturvårdsverket har tagit fram en förenklad version av vägledningen om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper...

Regeringen har presenterat förslag till ny avfallslagstiftning

Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall som ett bidrag till arbetet för en mer cirkulär ekonomi.…

Ny rapport efterfrågar investeringar i cirkulära innovationer

Ny rapport från EEA som betonar att cirkulär ekonomi i Europa kräver mer investeringar om innovationer ska kunna skalas upp.…

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken för att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall ...

Återvinningsindustrierna vill se krav på fosforåtervinning ur avloppsslam

Återvinningsindustrierna har presenterat sina synpunkter på utredningen; Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU M2018:08...

Pressmeddelande

Här finns pressmeddelanden från Återvinningsindustrierna.

Kritiken mot frivalet är obefogad

Tidigare i veckan presenterades den så kallade frivalsutredningen. Utredaren förordade införandet av ett så kallat frival för företags hushållsliknande avfall…

Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den…

Annika Helker Lundström blir vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen har utsett Återvinningsindustriernas ordförande Annika Helker Lundström till vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och fyra nya ledamöter…

Minskad återvinning när regeringen avskaffar producentansvar för tidningar

Återvinningsindustrierna är kritiska till regeringens beslut att avskaffa producentansvaret för tidningar och därmed lägga över ansvaret för tidningsinsamlingen på kommunerna.…

Viveke Ihd ny vd för Återvinningsindustrierna

Viveke Ihd har arbetat för återvinningsbranschen i drygt 16 år och varit tillförordnad vd för Återvinningsindustrierna sedan november. Nu anställs…

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya handlingsplan för cirkularitet

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya Circular Economy Action Plan och uppmanar till snabba politiska åtgärder för att skapa en välfungerande marknad…

Återvinningsindustrierna vill att företag ska ha rätt att äga sitt eget avfall

Regeringens förslag till ny avfallslagstiftning behöver bli tydligare och mer förutsägbar kring äganderätten till avfall om innovation och investeringsvilja ska…

Två av tre svenskar vill se krav på enklare återvinning

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna. Det…

Nio av tio vill köpa produkter gjorda av återvunnet material

Nästan nio av tio svenskar, 86 procent, föredrar att köpa produkter tillverkade av återvunnet material. Det visar en färsk Sifoundersökning…

Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri och cirkulär ekonomi inom ramen för…

Restauranger och livsmedelsbutiker måste få äga sitt matavfall

Återvinningsindustrierna välkomnar Centerpartiets nya förslag om ökade ambitioner för matavfallsinsamling, men anser att företagens rätt till det egna avfallet måste…

Resurseffektiviteten ökar när byggbranschen blir mer digital

Idag lanserar Återvinningsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Byggindustrier branschgemensamma artikelnummer för att öka resurseffektiviteten i byggbranschen...

Swedish and Dutch recycling industries join Global Recycling Foundation

The Dutch Waste Management Association (DWMA), the Dutch Industrial Secondary Raw Materials Association for construction and civil engineering (VIB), the…

Spendrups ny medlem i Circular Sweden

Spendrups Bryggeri är ny medlem i företagsforumet Circular Sweden. I Circular Sweden ingår sedan tidigare företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA,…

Ledande företag lanserar forum för cirkulära materialflöden

Idag lanserar Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna företagsforumet Circular Sweden. Syftet är att driva politik och…

Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mera material

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det är budskapet i en ny forskningsrapport som visar att stora ekonomiska…

Debattartiklar

Här finns debattartiklar som skrivits av Återvinningsindustrierna eller företrädare för medlemsföretagen.

DN Debatt Repliker: Slapphänta upphandlare gynnar oseriösa aktörer

Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna: Kraftfullare åtgärder behövs än de som presenterades av representanter från fyra förbränningsanläggningar. Branden i Kagghamra är en…

Minska utsläppen med krav på smartare design

Främja utvecklingen av cirkulära standarder, utvidga EU:s ekodesigndirektiv, och ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Företag samlade…

Varför ska folk betala avgift för reklam de inte bett om?

Ett fungerande producentansvar kan inte vara ett hot mot demokratin. Alla vill värna det fria ordet – men frågan är…

Debattartikel i DN: Ny myndighet behövs för att klara en cirkulär ekonomi

Återvinningsindustriernas vd Viveke Ihd, skriver tillsammans med företagsledare och experter inom hållbarhet: Utan omprövning av gamla sanningar riskerar den ekonomiska…

Debattartikel i GP: Med en cirkulär ekonomi kan vi halvera industrins utsläpp

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för…

Debattartikel i DI: Cirkulär ekonomi är vägen till fossilfritt

Att producera och sedan slänga efter användning orsakar hälften av samhällets klimatutsläpp. För att minska det behöver en mängd branscher…

Debattartikel i SvD: Stoppa handeln med stulen metall

Sverige möjliggör för kriminella att tjäna snabba pengar på att stjäla och sälja järn- och metallskrot. Regeringen måste införa ett…

Debattartikel i SvD: Ett skifte krävs i designen av produkter

Svenska regeringen och våra nyligen valda EU-parlamentariker måste driva på för ökade krav på hållbar design av produkter och infrastruktur…

Debattartikel i NA: Bygg nya produkter med avfallet

Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna, skriver idag i Närkes Allehanda om vikten av att skapa ett samhälle där så mycket som…

Debattartikel Ölandsbladet: Ställ krav på återvunnet material

Innovationskraften finns bland svenska företag. Men för att våga investera i ny teknik eller nya affärsmodeller måste det finnas en…

Debattartikel SN: Ställ krav på återvunnet material

Under 2018 samlade hushållen i Södermanland in 46 kg plast, glas, kartong och metaller per invånare, och det allra mesta…

Debattartikel Hela hälsningland: Konsumenter och kommuner i Gävleborg

Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Men det…

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna uppmärksammar tillsammans med en rad andra aktörer vikten av att regeringen sätter mål för cirkulär ekonomi. Regeringen har beslutat…

Debattartikel i DN: Sverige förlorar 42 miljarder årligen

Återvinningsindustrierna uppmuntrade regeringen att genomföra flera förslag för att driva utvecklingen framåt i cirkulär riktning. Stål i byggnader som rivs…