Nyheter

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och läs om våra spännande projekt.

Dags att stoppa avfallsbrottsligheten

I dag har Kaliber publicerat en granskning av avfallsbrottslighet som också har uppmärksammats på Ekot. Det saknas statistik över hur…

Näringslivets klimatomställning

Återvinningsindustriernas yttrande på remissen om Näringslivets klimatomställning, M2022/01829 fokuserar främst på klimatnyttan med att använda återvunnet material. ÅI är generellt…

Förslag om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala monopolet

Återvinningsindustrierna har flera synpunkter på den utredning som Naturvårdsverket nyligen har presenterat om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala…

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15, dnr M2022/00841.Sammanfattningsvis saknar vi både förslag…

Återvinningsindustrierna uppmanar svenska europaparlamentariker att nyansera Waste Shipment Regulation

Tillsammans med Europas återvinningsföretag uppmanar Återvinningsindustrierna europaparlamentarikerna nu att nyansera lagstiftningen om gränsöverskridande avfallstransporter, Waste Shipment Regulation. Den europeiska återvinningsindustrin…

Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns

Pressmeddelande 1 sep 2022 Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska…

Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns

Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, där forskare har…

ÅI har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Återvinningsindustrierna är mycket positiva till initiativet och syftet med regelverket. Att ta itu med produkters miljöpåverkan under hela livscykeln kommer…

Klassificering av prov och avfall som innehåller apkoppsvirus

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat, efter samråd med Folkhälsomyndigheten, att patientprover som innehåller eller misstänks innehålla apkoppsvirus…

Svensk ekonomi: Endast 3,4 % cirkulär

För första gången har en kartläggning gjorts av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report Sweden är en…

Stora kostnader och tveksamma klimatvinster om förpackningsinsamlingen kommunaliseras

Återvinningsindustrierna avstyrker promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter av flera anledningar. Bland annat mot bakgrund…

Återvinningsgalan 2021

På årets Återvinningsgala fick vi chansen att fira många fantastiska pristagare inom återvinningsbranschen. Ett extra stort grattis vill vi skicka…

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

Återvinningsindustrierna är positiva till förslaget om att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla…

ÅI presenterade förslag för minskad brottslighet på avfallsmarknaden för miljöministern

Återvinningsindustrierna var med när Regeringen i dag föreslog en satsning på 50 miljoner kronor under nästa år för att stärka…

ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

Sverige kommer att ha stora möjligheter att påverka översynen av REACH eftersom den sannolikt kommer att genomföras till viss del…

ÅI presenterar förslag om kvotplikt

Införande av kvotplikt, dvs krav på andel återvunnet material i nya produkter är ett marknadsdrivande styrmedel som kan få stor…

ÅI vill se införande av nationella End of Waste kriterier

Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess. Det kan i dagsläget ske genom att tillämpa så…

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att…

ÅI slår fast position kring producentansvarsförordningar om förpackningar

Det pågår en utredning inom Miljödepartementet och förslaget planeras att remitteras under hösten 2021. Utredningen ska utreda två insamlingsalternativ, om…

Regeringen tar emot förslag om cirkulär ekonomi

Riksdagen bör införa det nya miljömålet ”Ett resurseffektivt samhälle” i det svenska miljömålssystemet. Det föreslog Delegationen för en cirkulär ekonomi…

Frivalsutredningen har presenterats

Ethel Forsberg har nu överlämnat den så kallade frivalsutredningen till regeringen. Utredningen förtydligar att kommunernas monopol är ett hinder för en…

Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt…

Producentansvar för textil, SOU 2020:72

ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna…

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning, så kallad bokstavsutredning, för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag…

Regeringen har lanserat handlingsplan för omställningen av Sverige till cirkulär ekonomi

Regeringen lyfter fram behovet av en ökad användning av återvunnet material i den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Det är…

Utredning vill se krav på återvunnen plast i nyproduktion

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav…

ÅI presenterar gemensam reformagenda tillsammans med svensk industri

Idag, den 25 november, presenterade Återvinningsindustrierna tillsammans med 13 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur…

Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den…

ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester

Återvinningsindustrierna har tagit fram ett diskussionsunderlag för att, i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, skapa rätt förutsättningar för…

Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Det möjliggör samordningsvinster…

Pressmeddelande

Här finns pressmeddelanden från Återvinningsindustrierna.

Ellen Einebrant ny vd för Återvinningsindustrierna

Ellen Einebrant har utsetts till ny vd för Återvinningsindustrierna. Hon tillträder tjänsten vid årsskiftet och ersätter Viveke Ihd, som efter…

Återvinningsindustrierna rekryterar Maria Wallin från Miljödepartementet

Maria Wallin tillträder nu tjänsten som chef för cirkularitet och återvinning hos Återvinningsindustrierna. Maria kommer närmast från Miljödepartementet och har…

Förslag om att undanta avfallsströmmar från det kommunala monopolet

Återvinningsindustrierna har flera synpunkter på den utredning som Naturvårdsverket nyligen har presenterat om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala…

Krav på användning av återvunnen plast behövs

Regeringen har presenterat en nationell handlingsplan för plast som innehåller 55 åtgärder. Återvinningsindustrierna är mycket positiva till att regeringen vill…

Stora kostnader och tveksamma klimatvinster om förpackningsinsamlingen kommunaliseras

Återvinningsindustrierna avstyrker promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter av flera anledningar. Bland annat mot bakgrund…

Viveke Ihd ny expert i Miljömålsberedningen

Viveke Ihd, vd för Återvinningsindustrierna har blivit utsedd till expert i Miljömålsberedningen. – Det känns inspirerande att få förtroendet att…

Kritiken mot frivalet är obefogad

Tidigare i veckan presenterades den så kallade frivalsutredningen. Utredaren förordade införandet av ett så kallat frival för företags hushållsliknande avfall…

Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den…

Annika Helker Lundström blir vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen har utsett Återvinningsindustriernas ordförande Annika Helker Lundström till vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och fyra nya ledamöter…

Minskad återvinning när regeringen avskaffar producentansvar för tidningar

Återvinningsindustrierna är kritiska till regeringens beslut att avskaffa producentansvaret för tidningar och därmed lägga över ansvaret för tidningsinsamlingen på kommunerna.…

Viveke Ihd ny vd för Återvinningsindustrierna

Viveke Ihd har arbetat för återvinningsbranschen i drygt 16 år och varit tillförordnad vd för Återvinningsindustrierna sedan november. Nu anställs…

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya handlingsplan för cirkularitet

Återvinningsindustrierna välkomnar EU:s nya Circular Economy Action Plan och uppmanar till snabba politiska åtgärder för att skapa en välfungerande marknad…

Återvinningsindustrierna vill att företag ska ha rätt att äga sitt eget avfall

Regeringens förslag till ny avfallslagstiftning behöver bli tydligare och mer förutsägbar kring äganderätten till avfall om innovation och investeringsvilja ska…

Två av tre svenskar vill se krav på enklare återvinning

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna. Det…

Nio av tio vill köpa produkter gjorda av återvunnet material

Nästan nio av tio svenskar, 86 procent, föredrar att köpa produkter tillverkade av återvunnet material. Det visar en färsk Sifoundersökning…

Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri och cirkulär ekonomi inom ramen för…

Restauranger och livsmedelsbutiker måste få äga sitt matavfall

Återvinningsindustrierna välkomnar Centerpartiets nya förslag om ökade ambitioner för matavfallsinsamling, men anser att företagens rätt till det egna avfallet måste…

Resurseffektiviteten ökar när byggbranschen blir mer digital

Idag lanserar Återvinningsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Byggindustrier branschgemensamma artikelnummer för att öka resurseffektiviteten i byggbranschen...

Swedish and Dutch recycling industries join Global Recycling Foundation

The Dutch Waste Management Association (DWMA), the Dutch Industrial Secondary Raw Materials Association for construction and civil engineering (VIB), the…

Spendrups ny medlem i Circular Sweden

Spendrups Bryggeri är ny medlem i företagsforumet Circular Sweden. I Circular Sweden ingår sedan tidigare företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA,…

Ledande företag lanserar forum för cirkulära materialflöden

Idag lanserar Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna företagsforumet Circular Sweden. Syftet är att driva politik och…

Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mera material

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det är budskapet i en ny forskningsrapport som visar att stora ekonomiska…

Debattartiklar

Här finns debattartiklar som skrivits av Återvinningsindustrierna eller företrädare för medlemsföretagen.

Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien

Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd. Våra näringsområden står för drygt 70 procent av…

EU-förslag är ett hot mot återvinningen

Ett nytt förslag i EU går ut på att ställa högre krav på gränsöverskridande avfallstransporter. Men det riskerar att bli…

Staten måste ta ansvar för att stoppa avfallsbrottslingar

Vi välkomnar att regeringen har presenterat skarpa lagkrav för att stoppa oseriösa aktörer på avfallsområdet. Men det behövs också nya…

Skarpa krav på återvunnet material i nya produkter nödvändigt

Återvinningsindustrierna är i full gång med att förverkliga sin färdplan för fossilfrihet. Men för att branschen ska kunna bidra fullt…

Stoppa de oseriösa aktörerna redan nu

Det behövs ett samlat grepp för att motverka oseriösa aktörer på avfalls­marknaden. Regeringen bör snarast ta tag i frågan på…

Ge företagen en möjlighet att äga sitt eget avfall

Regeringen behöver ge företag möjligheten att arbeta cirkulärt med sitt avfall och på så sätt minska sina klimatutsläpp. Ett frival…

DN Debatt Repliker: Slapphänta upphandlare gynnar oseriösa aktörer

Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna: Kraftfullare åtgärder behövs än de som presenterades av representanter från fyra förbränningsanläggningar. Branden i Kagghamra är en…

Minska utsläppen med krav på smartare design

Främja utvecklingen av cirkulära standarder, utvidga EU:s ekodesigndirektiv, och ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Företag samlade…

Varför ska folk betala avgift för reklam de inte bett om?

Ett fungerande producentansvar kan inte vara ett hot mot demokratin. Alla vill värna det fria ordet – men frågan är…

Debattartikel i DN: Ny myndighet behövs för att klara en cirkulär ekonomi

Återvinningsindustriernas vd Viveke Ihd, skriver tillsammans med företagsledare och experter inom hållbarhet: Utan omprövning av gamla sanningar riskerar den ekonomiska…

Debattartikel i GP: Med en cirkulär ekonomi kan vi halvera industrins utsläpp

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för…

Debattartikel i DI: Cirkulär ekonomi är vägen till fossilfritt

Att producera och sedan slänga efter användning orsakar hälften av samhällets klimatutsläpp. För att minska det behöver en mängd branscher…

Debattartikel i SvD: Stoppa handeln med stulen metall

Sverige möjliggör för kriminella att tjäna snabba pengar på att stjäla och sälja järn- och metallskrot. Regeringen måste införa ett…

Debattartikel i SvD: Ett skifte krävs i designen av produkter

Svenska regeringen och våra nyligen valda EU-parlamentariker måste driva på för ökade krav på hållbar design av produkter och infrastruktur…

Debattartikel i NA: Bygg nya produkter med avfallet

Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna, skriver idag i Närkes Allehanda om vikten av att skapa ett samhälle där så mycket som…

Debattartikel Ölandsbladet: Ställ krav på återvunnet material

Innovationskraften finns bland svenska företag. Men för att våga investera i ny teknik eller nya affärsmodeller måste det finnas en…

Debattartikel SN: Ställ krav på återvunnet material

Under 2018 samlade hushållen i Södermanland in 46 kg plast, glas, kartong och metaller per invånare, och det allra mesta…

Debattartikel Hela hälsningland: Konsumenter och kommuner i Gävleborg

Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Men det…

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna uppmärksammar tillsammans med en rad andra aktörer vikten av att regeringen sätter mål för cirkulär ekonomi. Regeringen har beslutat…

Debattartikel i DN: Sverige förlorar 42 miljarder årligen

Återvinningsindustrierna uppmuntrade regeringen att genomföra flera förslag för att driva utvecklingen framåt i cirkulär riktning. Stål i byggnader som rivs…