Näringslivets klimatomställning

Återvinningsindustriernas yttrande på remissen om Näringslivets klimatomställning, M2022/01829 fokuserar främst på klimatnyttan med att använda återvunnet material.

ÅI är generellt positiva till användande av kvotplikt för minsta andel återvunnet material i nya produkter, då detta kan öka efterfrågan på återvunnet material. Det är dock viktigt att kvotplikten breddas till andra materialslag än plast. Även för andra materialslag finns klimatnytta med att använda återvunnet material i stället för jungfruligt material.

ÅI tillstyrker förslaget om att Sverige bör verka för en ambitiös EU-lagstiftning om kvotplikt för återvunnet material. I kommande förslag på EU-lagstiftning, t.ex. för förpackningar, finns möjlighet att driva på för kvotplikt. Det är dock viktigt att bredda kvotplikten till att gälla andra materialströmmar än enbart plast, då utvinning av nya råvaror har en stor klimatpåverkan och lokal miljöpåverkan. Kvotplikt är viktigt för att öka efterfrågan av återvunnet material och
därmed för övergången till en cirkulär ekonomi.

ÅI anser att kvotplikt för återvunnet material bäst regleras på EU-nivå för att säkerställa en välfungerande marknad. Nationell kvotplikt kan vara aktuell för vissa mindre, välavgränsade materialströmmar.

ÅI avstyrker att Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda miljö- och klimatnyttan av en nationell infrastruktur för materialåtervinning. ÅI är däremot positiva till ytterligare ekonomiska incitament för att möjliggöra etablerandet av fler anläggningar för återvinning av plast.