Skarpa krav på återvunnet material i nya produkter nödvändigt

February 7, 2022

Återvinningsindustrierna är i full gång med att förverkliga sin färdplan för fossilfrihet. Men för att branschen ska kunna bidra fullt ut till klimatomställningen måste politiken skapa bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Bland annat vill vi se krav på användning av återvunnet material i produkter, skriver Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna på GP:s debattsida.

Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har ett 20-tal branscher tagit fram färdplaner för hur de ska kunna bli fossilfria. En fråga som löper tvärs igenom alla branscher, och hela samhället, är hur vi använder våra resurser och vilka konsekvenser det för med sig. Det ger återvinningsföretagen en nyckelroll i omställningen.

Samhället står inför ett paradigmskifte där den fossila, linjära ekonomin måste ersättas av en förnybar, cirkulär ekonomi. I ett cirkulärt samhälle reduceras vår klimat- och miljöpåverkan eftersom behovet av nya råvaror minskar, samtidigt som vi styr mot en mer hållbar produktion.

Återvinningsbranschen spelar en central roll genom att samla in, sortera, behandla och avgifta det avfall som uppstår så att materialet återigen kan tillhandahållas på marknaden i form av återvunna råvaror.

Klimatnyttan i detta är oerhört stor. För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt. Inom EU skulle man exempelvis kunna eliminera över 60 procent av utsläppen från stål-, kemi- och cementindustrin om man ökade materialeffektiviteten och tillämpade cirkulära affärsmodeller.

I Återvinningsindustriernas första klimatbokslut redovisar branschen sina egna utsläpp och beskriver hur arbetet för fossilfri återvinningssektor 2040 bör drivas vidare. Men den stora potentialen för utsläppsminskningar ligger i en ökad användning av återvunnet material.


För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt

Flera av våra medlemsföretag har genomfört omfattande investeringar i ny teknik och nya anläggningar de senaste åren, så att vi ska klara högre krav på återvunna material och kunna säkra klimatsmarta resurser till näringslivet. På så sätt sänker vi inte bara våra egna utsläpp utan bidrar också till att andra aktörer kan skapa produkter av återvunnet material och nå sina egna klimatmål.

Problemet är att återvunna råvaror inte kan konkurrera med jungfruliga, som ofta är betydligt billigare. Inte minst gäller detta för återvunnen plast. Prisfrågan gör att utvecklingen haltar och utesluter många återvunna material som redan idag skulle kunna ingå i den cirkulära ekonomin.

Den stora samhällsomställningen kommer alltså att dröja om inte Sverige och EU skapar rätt förutsättningar som säkrar efterfrågan och gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt.

Vi föreslår:

– Det bör införas kvotplikter med krav om att nya produkter ska bestå av en viss andel återvunnet material. Detta kan med fördel kompletteras med ett marknadsbaserat system där producenterna kan handla med återvinningscertifikat baserat på den mängd återvunnet material som ingått i tillverkningen.

– Klimatnyttan med att använda återvunnet material behöver synliggöras. Regeringen bör tillsätta en utredning som analyserar hur utsläppen från materialanvändningen kan redovisas tillsammans med den nationella utsläppsstatistiken. Detta skulle styra marknaden mot klimatsmartare materialanvändning.

– Regeringens förslag att offentliga upphandlare ska vara skyldiga att ta klimathänsyn och att upphandlaren ska ta fram riktlinjer för hur detta ska göras är bra. Men det bör kompletteras med en vägledning som bland annat beskriver hur såväl utsläpp som klimatnytta kan påverkas av olika materialval och genom användningen av återvunnen råvara.

Dessutom behöver avfallsmarknaden öppnas upp för att släppa fram de många cirkulära affärsmodeller som står i startgroparna och väntar på att kunna bidra med klimatnytta.

För att klara klimatkrisen behöver vi ett helt nytt förhållningssätt till våra resurser. Inom återvinningsindustrin ser vi dagligen hur stora materialvärden går förlorade, men vi ser också de stora möjligheter som finns att främja den cirkulära ekonomin och underlätta för det övriga näringslivets omställning.

Återvinning och användning av återvunnet material är en nyckel för att nå Sveriges klimatmål, och alla aktörer i samhället måste hjälpas åt. Den nya regeringen och riksdagen måste skapa rätt förutsättningar för den fossilfria, cirkulära ekonomin att växa fram.

Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

Läs debattartikeln i Göteborgsposten genom att klicka här