Stora kostnader och tveksamma klimatvinster om förpackningsinsamlingen kommunaliseras

February 9, 2022


Återvinningsindustrierna avstyrker promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter av flera anledningar. Bland annat mot bakgrund av att en konsultutredning har visat att det nya systemet kommer att medföra stora koldioxidutsläpp och kostnader utan att per automatik leda till ökad återvinning av god kvalitet.

Förslaget innebär att 13 miljarder kronor skall investeras i ett nytt system och det kan ifrågasättas om systemet ger en tillräckligt ökad klimat- och resursnytta. Dubbla system för insamling kommer fortfarande krävas enligt Svenskt Producentansvar och storskaliga kommunala lösningar fungerar inte för flerbostadshus med trånga utrymmen, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Regeringens förslag innehåller inga djupare konsekvensanalyser kring kostnader och klimatnytta med en kommunalisering av förpackningsinsamlingen, och Återvinningsindustrierna har därför beställt en egen konsultutredning. Utredningen visar att det nya systemet kommer att medföra kraftigt ökade kostnader och koldioxidutsläpp. Den fastighetsnära insamlingen i småhus kräver tillverkning av mer än 4 miljoner insamlingskärl och 1000-1500 specialanpassade fordon för insamling av materialet med fyra fack. Dessa investeringar i utrustning motsvarar tillsammans närmare 140 000 ton CO2. Samtidigt ska den redan fungerande infrastrukturen som finns monteras ned.

Det är anmärkningsvärt att regeringen går fram med det här förslaget utan att analysera kostnadseffektiviteten och de klimatmässiga aspekterna. Den ökade återvinningen av plast som det nya systemet medför är så liten att det kommer att ta 20 år innan man täckt behovet av plast för tillverkning av de 4 miljoner specialkärl som kommer att behövas för det nya systemet, säger Viveke Ihd.

Vidare visar konsultutredningen att insamlingen av materialet ger upphov till ytterligare CO2-utsläpp. Därtill kommer ett nettoutsläpp på ungefär 34 000 ton CO2 per år från de privata personbilar som måste användas för att frakta större förpackningar till återvinningscentraler när dagens återvinningsstationer tas bort.

Antagandet om att ökad insamling med automatik leder till ökad miljönytta och återvinning av god kvalitet är felaktigt, fortsätter Viveke Ihd.

Återvinningsindustrierna avstyrker förslaget och vill istället driva på utvecklingen av ett system som bidrar till ökad materialåtervinning och större klimatnytta. Organisationen föreslår att det befintliga producentansvarssystemet utvecklas i nära samarbete med återvinningsindustrin.

Läs Återvinningsindustriernas remissvar: https://www.recycling.se/remisser/3529/

Kontakt

Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna
070-238 78 28
viveke.ihd@recycling.se

Ellen Einebrant, kommunikationschef Återvinningsindustrierna
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se

Om Återvinningsindustrierna
Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 30 miljarder kronor och har mer än 10 000 anställda.
www.recycling.se.