En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande till Miljödepartementet över promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. ÅI avstyrker utredningens förslag i sin helhet. Anledningarna till detta är följande:

  • Förslaget innebär att 13 miljarder kronor skall investeras i ett nytt system där det kan ifrågasättas om det leder till en ökning av klimat- och resursnytta och enkelhet för medborgare och fastighetsägare. Dubbla system för insamling kommer fortfarande krävas och storskaliga kommunala lösningar fungerar inte för flerbostadshus med trånga utrymmen.

  • Utredningens analyser är bristfälliga och det saknas beräkningar av miljömässiga och ekonomiska aspekter och en rimlighetsanalys. ÅI:s beräkningar visar t ex att marginalkostnaden för den tillkommande FNI-tjänsten är 10 gånger högre än för dagens system. Både tillverkning av nya fordon och utrustning och ökade transporter leder till stora CO2-utsläpp. Den ökade återvinningen av plast är så liten att det tar 20 år innan man täckt behovet av plast för tillverkning av 4 miljoner specialkärl. Kostnaden för den ökade insamlingen är också 30 gånger dyrare per ton än dagens materialersättning.  

  • Utredningens skäl för kommunalisering kan starkt ifrågasättas då kommunala bolag har starka ekonomiska intressen i en kommunalisering. Förslaget premierar kommunala bolag och kommer att leda till fördjupad problematik med snedvridning av konkurrens på avfallsmarknaden av kommunala bolag. Mindre entreprenörer kan komma att slås ut från marknaden, vilket kan leda till arbetslöshet och mindre skatteintäkter.

  • Det saknas en faktabaserad konsekvensanalys av de förslagna förändringarnas påverkan på redan gjorda investeringar som ÅIs medlemmar har gjort inom ramen för dagens producentansvarssystem. Investeringar som går förlorade vid en kommunalisering. Investeringskostnader som också kan komma att återkrävas av utländska aktörer som investerat i den svenska marknaden.

  • Den faktiska påverkan på marknaden för avfallsentreprenörer och för fastighetsägare förringas i konsekvensbedömningen. 50.000 kontrakt med fastighetsägare i flerbostadshus exproprieras av ÅI:s medlemmar, vilket innebär förlorade affärer och sämre service till fastighetsägarna och därmed även källsorteringslösningar.

  • Utredningens slutsats att kommunaliseringen är acceptabel eftersom antalet upphandlingar ökar där privata aktörer kan lämna anbud kan starkt ifrågasättas. Dagens offentliga upphandlingar inom insamling av hushållsavfall leder ofta till lägsta pris snarare än kvalitet och tar inte hänsyn till olika fastigheters behov. Kommuner kan också komma att kräva särskild teknik i upphandlingarna som missgynnar privata aktörer till förmån för kommunala bolag.

  • Förslaget innebär att man fokuserar på organisation och teknikval snarare än ett ramverk för att styra mot de övergripande EU-målen och cirkulär ekonomi.  Utredningens antagande att ökad insamling med automatik leder till ökad återvinning av god kvalitet är felaktigt.

  • Finansieringsfrågan för hela systemet har inte utretts. Det finns ett förslag till kostnadsmodell för hur avfall skall samlas in men i övrigt har utredningen inte analyserat vilka kostnader som kan uppstå och vem som skall bära dessa kostnader. Kostnadsmodellen är inte transparent och det är oklart hur den skall hantera en kommande investeringspuckel och förändringar i omvärlden som påverkar kostnadsbilden för systemet.

  • Utredningen har inte värderat eller analyserat hur nuvarande system med rätt justeringar kan möta de EU-rättsliga kraven, vilket är en stor brist.

  • Utredningens orimliga förslag till tidplan för ansvarsövergång påvisar utredningens bristande förståelse för producentansvarssystemet som helhet.

ÅI föreslår att producentansvaret utvecklas inom ramen för befintligt system vid anpassningen till EU:s krav. ÅI:s uppfattning är att nuvarande producentansvar är mycket framgångsrikt och bygger på stora investeringar i en väl fungerande nationell infrastruktur och i nära samarbete med fastighetsägare och materialbolagen genom FTI.

ÅI anser att det bör utvärderas hur nuvarande system kan möta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med ökad målstyrning och fortsatta investeringar i kompletterande kostnadseffektiva lösningar och innovation snarare än att börja om på nytt med en rad osäkerheter, onödiga kostnader och tveksamma miljövinster. Det är bättre med ett system där hänsyn tas till redan gjorda investeringar av både återvinnare och fastighetsägare och där även privata aktörer ges möjlighet att erbjuda standardtjänster som leder till ökad insamling och återvinning.

Lär hela vårt remissvar