Regeringen har presenterat förslag till ny avfallslagstiftning

Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall som ett bidrag till arbetet för en mer cirkulär ekonomi. Som ett första steg i att ...

Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall som ett bidrag till arbetet för en mer cirkulär ekonomi. Som ett första steg i att genomföra de nya kraven i svensk rätt har en promemoria med förslag nu sänts ut på remiss till Återvinningsindustrierna och ett stort antal övriga aktörer.

Promemorian innehåller bland annat förbud mot att förbränna separat insamlat avfall, harmoniserade minimivillkor för alla producentansvar och separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall. Vidare innehåller promemorian förslag om åtgärder för att minska uppkomsten av avfall och krav på register för farligt avfall.

Det finns även nya regler för bygg- och rivningsavfall och avfallsförbränning. Krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall införs tillsammans med högre krav på åtgärder som förebygger sådant avfall. Miljödepartementet föreslår också att kommunerna ska ta ansvar för hushållens bygg- och rivningsavfall. I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast år 2020.

-Återvinningsindustrierna kommer att gå igenom promemorian och göra en grundlig analys av konsekvenserna för återvinningsbranschen. Vi välkomnar harmoniseringen av genomförandet av avfallsdirektiven. Samtidigt kan vi redan vid en första överblick konstatera att några av förslagen riskerar att försämra de privata företagens rätt att äga och cirkulera avfall, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet