Klassificering av prov och avfall som innehåller apkoppsvirus

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat, efter samråd med Folkhälsomyndigheten, att patientprover som innehåller eller misstänks innehålla apkoppsvirus ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B, och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas. Däremot för kulturer (det vill säga odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 användas.

Dessutom ska avfall som uppkommer vid vård av patienter med apkoppor och som klassificeras som smittförande avfall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården (SOSFS 2005:26), klassificeras som UN3291, Medicinskt avfall n.o.s.såvida det inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kategori A, UN 3549.För kategori B,UN3291,gäller förpackningsinstruktionerna P621, IBC621 och LP621.

Beslutet är endast giltigt för nationella transporter och gäller till och med 31 augusti 2022.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin