Skyltfärger/BEAst

Återvinningsindustrierna förvaltar och uppdaterar skyltfärger samt en branschgemensam artikelstruktur för avfall, BEAst.


Kontakta oss

Återvinningsindustrierna har tagit fram skyltfärger för källsortering av bygg- och rivningsavfall som används inom byggsektorn. ÅI förvaltar även en branschgemensam artikelstruktur, BEAst, (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard). Standarden används för inköp och statistik av avfallshantering vid byggnation och rivning.

Artikelstrukturen laddar du ner här: BEAst artikelnummer juni 2019

Tillhörande skyltfärger, inklusive underfraktioner laddar du ner här: Färgkoder december 2020

ÅI ansvarar för att tillhandahålla artikelstrukturen och färgkoder via hemsidan för de aktörer som vill använda dem. Benämning av avfallet ska alltid anges tillsammans med artikelnummer. Respektive medlem inom ÅI kopplar i sina system BEAst-artiklar mot egna artiklar, i den mån de vill kunna erbjuda sina tjänster genom BEAst standardiserade affärskommunikation (e-handel). Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. ÅI:s uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur, så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

De avfallskoder (tidigare kallade EWC) som anges för respektive artikel skall enbart ses som förslag. Avfallskoderna skall sättas av avfallsproducenten och kan ej bestämmas per artikelnummer av ÅI. ÅI tar ej ansvar för eventuella fel i klassificering eller statistik till följd av att de avfallskoder som anges som förslag har använts utan hänsyn till Avfallsförordningens vägledning.

Artikelnumren är också sammankopplade med färgkoderna för skyltning som överensstämmer med de reviderade ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” som förvaltas av Sveriges Byggindustrier och kan laddas ner här: Resurs-och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Artikelstrukturen förvaltas och uppdateras via ÅI:s expertgrupp ”Bygg- och rivningsavfall, och ändringar kommuniceras via ÅI:s hemsida.

Vid frågor; kontakta Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna, viveke.ihd@recycling.se, 0702387828.