Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

Återvinningsindustrierna har svarat på remissen om frival, Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24.

Återvinningsindustrierna förordar införande av frival eftersom:
– Frivalet skulle öka incitamenten för verksamheter att cirkulera produkter och material i högre utsträckning. Detta är viktigt för att nå minskade utsläpp.
– Frivalet ligger i linje med regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, dvs att verksamhetsutövaren själv får möjlighet att välja hur, och av vem, avfallet ska tas om hand.
– Det måste vara en självklar princip att en engagerad verksamhetsutövare ska ha möjlighet att hantera sina värdefulla produkt- och materialflöden, utan att dessa konfiskeras.
– Frivalet ger verksamhetsutövare bättre möjlighet att hålla isär sina avfallsfraktioner och hålla dessa homogena. Fler rena avfallsflöden och detaljerad statistik utgör en viktig grund för ökad materialåtervinning.

ÅI avråder från införande av ett dispenssystem
Dispens föreslås ges i det enskilda fallet. Dispenssystemet blir ett trögt system, med bl a långa väntetider innan dispenserna kan träda ikraft.

ÅI svarar på kritiken
• En kritik som har framförts i debatten är att ett frival kan leda till ökad brottslighet. Detta är dock skrämselpropaganda. Enligt utredningen finns det inga belägg för att brottsligheten skulle öka med införandet av ett frival.
• En väl fungerande tillsyn är grundläggande och viktig för att nå en likartad hantering och bedömning av anmälningsärendena oavsett var i landet verksamheten finns.

Sekretessen måste säkerställas
• Anmälningar om frival som inkommer till tillsynsmyndigheten ska inte bli offentliga eftersom det kan vara affärskritiska uppgifter för bolagen som konkurrerar om uppdrag.

• Företagskänsliga uppgifter måste hanteras med försiktighet och sekretess. Det är viktigt att endast tillsynsmyndigheterna kan ta del av återvinningsföretagens kundstock. Bolagen kan skadas affärsmässigt om konkurrenter får del av dessa uppgifter.

Naturvårdsverket bör förvalta systemet
• Naturvårdsverket har en viktig roll att utarbeta vägledningar. Dock bör Naturvårdsverket också få en mer omfattande roll genom att både anmälningar och årsrapporteringar ska rapporteras dit. Genom detta underlättas vilka uppgifter som ska efterfrågas, och konkurrenskänsliga uppgifter hanteras säkrare.

Angående anmälan
• 7 kap 2 d § andra stycket avfallsförordningen måste ändras: Vi anser att det är fullt tillräckligt att bifoga ett skriftligt avtal mellan den som samlar in och transporterar avfallet. Detta innebär att mottagaren inte ska anges i en anmälan eftersom avfallsproducenten inte har kunskap om vem som är mottagare av avfallet. Den kunskapen har däremot återvinningsföretaget.

7 kap 2 d § andra stycket avfallsförordningen bör ändras till följande: Verksamhetsutövaren ska vid anmälan bekräfta att avtal finns och även ange den som samlar in och transporterar avfallet.

De uppgifter som krävs vid en anmälan bör flyttas till kap 5 ”Tillstånd och anmälan” eftersom andra anmälningar ingår där.

Ladda ner hela Återvinningsindustriernas yttrande här: