Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall, KN2023/03051. Vi välkomnar att regeringens förslag till ändring i avfallsförordningen för att genomföra kravet på separat utsortering av textil i avfallsdirektivet.

En separat utsortering och insamling av textil är ett första steg för att åstadkomma en cirkulär textilhantering, där den textil som satts på marknaden används så länge som möjligt och sedan återvinns. För att säkerställa att de textilier som samlas in verkligen återvinns är det viktigt att säkerställa en öppen avfallsmarknad där flera aktörer har tillgång till den textil som inte längre kan återanvändas. På så vis kan innovationer och nya tekniker för återvinning av textil utvecklas och färre textilier kommer att förbrännas.