Förslag om skatt på avfallsförbränning

Återvinningsindustriernas har yttrat sig över delar av utredningen Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter på utredningen

Vi  stödjer utredningens ambition att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Idag är det dock tyvärr lönsammare och enklare att använda jungfruligt fossilt material än återvunnet material, och detta löser vi inte med enbart en förbränningsskatt. För att öka materialåtervinningen krävs att ett flertal olika styrmedel etableras som tillsammans kompletterar varandra. En förbränningsskatt på avfall, rätt utformad, kan vara ett sådant styrmedel.

För att öka materialåtervinningen krävs bl a dessa ytterligare styrmedel:

  • Införa krav på utsortering av avfall som kan materialåtervinnas.
  • Införa mål och styrmedel som både ökar efterfrågan och konkurrenskraften för återvunna råvaror i förhållande till det jungfruliga, dvs. efterfrågan på återvunnet material stimuleras.
  • Verka för att krav ställs på producenterna, enligt PPP, vid design av nya produkter som underlättar materialåtervinning när produkten är uttjänt och ska kasseras. Ecodesigndirektivet har en mycket viktig roll i detta arbete. Producentansvarssystemet måste premiera produkter som både är återvinningsbara och innehåller återvunna råvaror.
  • Verka för att tydliga krav ställs vid offentlig upphandling som stimulerar resurshushållning.
  • Effektiv tillsyn krävs för att säkerställa kvaliteten både på avfallet som förbränns och materialåtervinns.
  • Det är viktigt att notera att en förutsättning för att återvinningsföretagen ska våga investera i nya logistik- och tekniklösningar är att det finns tydliga politiska långsiktiga mål som därmed gynnar de ambitiösa innovativa återvinningsföretagen.

Synpunkter på förslaget;1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning
Vi anser att samförbränningsanläggningar ska undantas från ev skatt.

Synpunkter på författningsförslaget; 8 § Med avfallsförbränning avses värmebehandling av avfall genom oxidation eller andra värmebehandlingsprocesser som pyrolys, förgasning eller plasmaprocess, i den mån som ämnena från behandlingen sedan förbränns.
Vi anser att pyrolys ska undantas från ev. skattskyldighet

Synpunkter på författningsförslaget; 10 § Skatt ska betalas med 100 kronor per ton avfall
Vi har svårt att ta ställning till på vilken nivå på skatten ska vara, främst beroende på att konsekvenserna inte analyserats tillräckligt djupt utifrån vad skatten ska omfatta resp. undanta.

Synpunkter på författningsförslaget; 13 § Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt enligt denna lag för…2. farligt avfall som förts in till anläggningen, och
Vi anser att en grundläggande princip ska vara avfallshierarkin. Idag materialåtervinns vissa farliga avfall och dessa måste även fortsättningsvis premieras.

Läs motiv och remissen i sin helhet: