Naturvårdsverkets vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor

Den samlade vägledningen om masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten planeras att komma i fyra delar. Syftet är att Naturvårdsverket ska kunna publicera vägledningar som i ett längre tidsperspektiv blir lättare att uppdatera. Dessa fyra dokument kommer att publiceras när samtliga dokument är klara att ersätta nu gällande handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.

Återvinningsindustriernas generella synpunkter
I den nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi som har lanserats av regeringen är det centralt att omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. I förordet anges; att gå från avfall till resurs är ett av huvudmålen när EU beslutade om avfallspaketet 2018. Utifrån detta är det med förvåning vi läser vägledningen. Endast på ett enda ställe, under avsnittet deponering, anges ”Att hushålla med resurser är också ett viktigt syfte för avfallslagstiftningen som helhet”. I övrigt anges det inte på några ställen i vägledningen att verksamhetsutövaren i första hand ska hitta användningsområden för massorna, dvs värna resurseffektiviteten, med den positiva klimatnytta det innebär.

Tyvärr är denna del som nu har presenterats mer inriktad på att påpeka vad man inte kan lägga till grund för prövningen om något exempelvis ska upphöra att vara avfall. Förslaget gör snarare både verksamhetsutövare och myndigheter mer osäkra. Med denna grundinställning riskerar de nya vägledningarna återigen att bli ett hinder snarare än en hjälp att verka för mer återanvändning och återvinning.

I en utvärdering av den idag gällande vägledningen var en av slutsatserna för några år sedan att återvinningen snarare hade minskat än ökat efter att vägledningen hade publicerats. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är med en kunnig och effektiv tillsynsmyndighet. De bedömningar som skall göras är mycket komplexa och idag upplever Återvinningsindustriernas medlemmar att kompetensen generellt är låg.

Det är tyvärr mycket personbundet hur en prövning utfaller. Vi vill därför se en betydligt aktivare roll hos länsstyrelserna för att få en likvärdig bedömning över landet. Detta är också viktigt ut konkurrenssynpunkt. Nämnas bör att vi i vårt yttrande ”Ordning och reda på avfallet”, dnr M2021/00207 ) föreslog att den kommunala miljötillsynen för avfalls- och återvinningsanläggningar överflyttas till länsstyrelserna då det skulle bidra till promemorians övergripande förslag om att förbättra avfallshanteringen och att säkerställa syftet med miljöbalken.

Läs Återvinningsindustriernas yttrande i sin helhet: