Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en
del av den gröna omställningen. ÅI anser i likhet med utredningen att systemet i sin helhet inte bör förändras och välkomnar ambitionen att skapa ökad tydlighet och förutsebarhet i prövningssystemet genom fokuserade förändringar inom problemområden.


Sammanfattande synpunkter på utredningens förslag

• ÅI anser att utredningens förslag till förtydliganden om ändringstillstånd, enklare och tydligare regler vid tillstånds- och villkorsändring och golv för anmälan är mycket välkomna förändringar.

• ÅI föreslår att ändringsförslaget i 1 kap. 11 § punkt 1 i miljöprövningsförordningen förtydligas då paragrafen är svårläst och kan misstolkas.

• ÅI föreslår att de tydligare reglerna för ändringsprövning också omfattar vattenverksamhet.

• ÅI föreslår att det i lagstiftningen förtydligas hur omprövningen efter 40 år skall gå till och hur omfattande prövningen skall vara och vilket underlag som kommer att krävas.

• ÅI föreslår att 22 kap. 29 a § miljöbalken förtydligas så att den inte uppfattas som en generell regel av myndigheterna att tillstånd skall tidsbegränsas. ÅI delar utredningens uppfattning om att det inte är lämpligt med en generell regel om tidsbegränsning av tillstånd.

• ÅI avstyrker förslaget om att tillstånd och villkor skall omprövas vart 10 år med skriftlig motivering.

• ÅI tillstyrker förslaget om att tidsbegränsade tillstånd kan förlängas.

• ÅI tillstyrker förslaget att länsstyrelsen tydligt skall redovisa sina överväganden kring omfattning av MKB.

• ÅI anser att förslaget till samordnande roll för länsstyrelserna riskerar att fördröja prövningsprocessen.

• ÅI föreslår att det införs styrande regler som begränsar möjligheten för myndigheter att ta upp omständigheter och begära omfattande kompletterande utredningar sent i prövningsprocessen om frågan inte lyfts tidigare under samrådet. Undantag bör dock kunna göras om det är särskilt motiverat.

• ÅI anser att resurser och kompetens måste tillföras myndigheterna för effektivare och mer rättssäkra miljöprövningar.

• ÅI föreslår att 2 kap. 2 § miljöbalken utvecklas till att kunskapskravet även skall omfatta tillstånds- och tillsynsmyndigheter i sin myndighetsutövning som en viktig del i effektivare miljöprocesser.

• ÅI tillstyrker förslaget om krav på tidsplaner för tillståndsprövningen.

• ÅI tillstyrker förslagen om möjlighet till muntliga förberedelser och konsoliderade dokument och digital handläggning.

• ÅI anser att prövningen bör fokusera på väsentliga miljöeffekter och låta mindre effekter hanteras inom ramen för tillsynen och att 6 kap. 37 § punkt 2 miljöbalken behöver förtydligas på denna punkt.

• ÅI tillstyrker förslagen om avgörande av mål utan förhandling och nationell tjänstgöring för MPD.

• ÅI tillstyrker slutsatsen att inte införa ett förtursförfarande.

• ÅI föreslår att det införs en tidsgräns för när en verksamhetsutövare kan begära att myndigheten skall avgöra ärendet motsvarande 12 § i Förvaltningslagen (2017:900).

• ÅI föreslår nationella riktlinjer för bemanning hos myndigheter utifrån industriell infrastruktur för att säkerställa rimliga prövningstider hos tillståndsmyndigheter. Särskilt viktigt om länsstyrelserna får en samordnande roll.

Ladda ner hela Återvinningsindustriernas yttrande nedan