Yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet (KN2023/03699)

Återvinningsindustriernas position i korthet:

  • Positiva till införandet av ett producentansvar för textil
  • Stöd för att avgifter differentieras utifrån ekodesignkriterier
  • Det bör föras in ett bemyndigande till kommissionen att ta fram kriterier för sortering och för när avfall upphör att vara avfall
  • Revideringen bör följas av harmoniserade avfallskoder för textil för att säkerställa rörlighet för använda textilier och textilavfall på inre marknaden
  • Det är viktigt att marknaden hålls

Återvinningsindustrierna välkomnar förslaget att införa ett producentansvar för textil genom revidering av avfallsdirektivet. Ett producentansvar är en viktig åtgärd för att driva på en ökad återanvändning och återvinning av textil. För att säkerställa ett fungerande system krävs dock att sortering av textilavfall och fiber-till-fiberåtervinning utvecklas. Det är positivt att förslaget lyfter fram att denna utveckling ska finansieras av producenterna. I dagsläget finns varken sortering eller återvinning i alla medlemsstater, vilket innebär att insamlad textil transporteras mellan medlemsstater. För att insamlat textilavfall ska återanvändas eller återvinnas behöver rörligheten på den inre marknaden säkerställas. För att åstadkomma detta behöver kommissionen ta fram harmoniserade avfallskoder.

Bifogat finns remissvaret i sin helhet.