Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

ÅI:s anser att:

  • Vi saknar en uppskattning av hur stor del av dagens massor som faktiskt beräknas omfattas av de Allmänna regler, och då också de positiva effekterna som beräknas uppnås både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.
  • Generellt är de kvalitetskrav som angett för kategori A och för kategori B1 alltför stränga för att motsvara syftet med uppdraget. En betydande justering av kvalitetskraven skulle kunna medföra att fler material omfattas av regelverket, och att regelverket tillför förbättrade möjligheter till återvinning.
  • De föreslagna gränsvärdena motsvarar halter i material utan någon större föroreningshalt, vilket innebär att förslaget kommer att leda till att stora mängder av icke-farligt överskottsmaterial i Sverige kommer exkluderas av de allmänna reglerna.
  • Vi föreslår att man utesluter kravet på totalhalter eftersom lakhalter borde räcka, det är ju de som påverkar miljön. Kravet att lakhalter ska uppfyllas i finfraktion bör ändras till att de ska klaras i prover som är representativa för den form (partikelstorleksfördelning) de ska användas i en given applikation.
  • Vi bedömer att riskerna med att det allmänna regelverket blir vägledande vid platsspecifik bedömning överskuggar de positiva effekterna som regelverket potentiellt kan tillföra.