Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder som ökar både insamling och återvinning av elavfall och elutrustning och vi ser positivt på många av förslagen till författningsändringar som Naturvårdsverket föreslår i sin skrivelse.

Vi välkomnar Naturvårdsverkets förslag om att utökad rapportering för vissa produktgrupper inte ska baseras på manuell hantering och beräkning av antal. Detta bör gälla även efter en övergångsfas.

Återvinningsindustrierna är mycket positiva till åtgärder som ökar återanvändningen och användningen av återvunna råvaror från elektronikavfall. Det är viktigt att den utökade rapporteringen och statistiköverblicken i nästa steg snabbt kan leda till framtagande av åtgärder för ökad återanvändning och användning av återvunnen råvara från elektronikavfall.

Vi anser att det är bra om regeringen parallellt som arbetet med att ta fram ökad kunskap pågår, samtidigt lägger förslag på åtgärder som driver på en ökad återanvändning. Vi har tidigare presenterat flera förslag på åtgärder för återanvändning i vårt yttrande till SOU 2021:26 – Använd det som fungerar. Vi vill återigen lyfta fram följande tre förslag som är viktiga att genomföra:

  1. Inför krav på auktorisation, dvs certifiering, för verksamheter som återanvänder produkter. Certifiering behövs för att undvika missbruk och oseriösa aktörer på marknaden. Auktorisation bör gälla när verksamheterna inte klassar produkterna som avfall.
  2. Inför rapporteringsskyldighet för verksamheter som återanvänder produkter för ökad informationssäkerhet. Detta för att säkerställa att ingen information förs vidare utan användarens medgivande.
  3. Inför skyldighet för verksamheter att kunna verifiera att produkterna är säkra att använda genom olika tester som verifieras i testprotokoll.

Bifogat finns hela yttrandet: